Lekcja 141

Przegl膮d IV
Listen to “POWTO虂RZENIE IV – WPROWADZENIE oraz LEKCJA 141” on Spreaker.

Wste台p

Teraz znowu dokonujemy przegla台du c虂wiczen虂, tym razem s虂wiadomi, z虈e przygotowujemy sie台 do drugiej cze台s虂ci nauki o tym, jak moz虈na zastosowac虂 prawde台. Dzis虂 zaczniemy sie台 skupiac虂 na gotowos虂ci do akceptacji tego, co dalej nasta台pi. Taki jest cel tego przegla台du i naste台pnych lekcji. Zatem, powt贸rzymy ostatnie lekcje i ich przewodnie mys虂li w taki spos贸b, z虈eby u艂atwic虂 osia台gnie台cie tej gotowos虂ci.

G艂贸wny temat, kt贸ry jednoczy kaz虈dy krok w podejmowanym przez nas przegla台dzie, moz虈e byc虂 w prosty spos贸b wyraz虈ony naste台puja台cymi s艂owami:

M贸j umys艂 mie艣ci w sobie tylko to, co my艣l臋 z Bogiem.

To jest fakt, kt贸ry przedstawia soba台 prawde台 o tym Czym jestes虂 i Czym jest tw贸j Ojciec. To jest mys虂l, przez kt贸ra台 Ojciec powierzy艂 tworzenie Synowi, ustanawiaja台c Syna wsp贸艂tw贸rca台 razem z Nim. To jest mys虂l, kt贸ra w pe艂ni gwarantuje Synowi zbawienie. Albowiem jego umys艂 moz虈e zawierac虂 tylko to, co jego Ojciec z nim wsp贸艂dzieli. Brak przebaczenia blokuje te台 mys虂l, nie dopuszczaja台c jej do s虂wiadomos虂ci. Jednak jest ona wiecznie prawdziwa.

Rozpocznijmy nasze przygotowanie od zrozumienia wielu form, w jakich starannie ukrywa sie台 brak przebaczenia. Poniewaz虈 sa台 to iluzje, nie sa台 postrzegane jako to, czym sa台: s虂rodkami obronnymi, kt贸re chronia台 nasze nieprzebaczaja台ce mys虂li przed ich spostrzez虈eniem i rozpoznaniem. Ich celem jest pokazac虂 ci cos虂 innego i poprzez oszukiwanie samego siebie nie dopuszczac虂 do korekcji tych mys虂li.

A jednak, tw贸j umys艂 mies虂ci w sobie tylko to, co mys虂lisz z Bogiem. Twoje w艂asne oszustwa nie moga台 zaja台c虂 miejsca prawdy. Tak samo jak dziecko poprzez wrzucenie patyka do oceanu nie moz虈e zmienic虂 przyp艂yw贸w i odp艂yw贸w fal, sposobu ogrzewania jego w贸d przez s艂on虂ce i nie moz虈e miec虂 wp艂ywu na to, jak odbija sie台 w nim w nocy srebrzysty ksie台z虈yc. Zatem rozpocznijmy kaz虈da台 sesje台 c虂wiczeniowa台 tego przegla台du przygotowuja台c nasze umys艂y do zrozumienia lekcji, kt贸re czytamy, abys虂my mogli poja台c虂 znaczenie tego, co one oferuja台.

Rozpocznij kaz虈dy dzien虂 pos虂wie台caja台c czas na przygotowanie umys艂u do nauki tego, ile wolnos虂ci i pokoju moz虈e kaz虈da powtarzana w danym dniu idea tobie zaoferowac虂. Otw贸rz sw贸j umys艂 i oczys虂c虂 go z wszelkich oszukan虂czych mys虂li, pozwalaja台c tej jedynej mys虂li ca艂kowicie wype艂nic虂 tw贸j umys艂 i usuna台c虂 pozosta艂e mys虂li:

M贸j umys艂 mie艣ci w sobie tylko to, co my艣l臋 z Bogiem.

Pie台c虂 minut przebywania z ta台 mys虂la台 wystarczy do u艂oz虈enia sobie (rozk艂adu) tego dnia zgodnie z Boz虈ymi wytycznymi i do powierzenia Jego Umys艂owi kierowania wszelkimi mys虂lami, kt贸re w tym dniu odbierzesz.

One nie be台da台 pochodzic虂 od ciebie samego, poniewaz虈 wszystkie be台da台 z Nim wsp贸艂dzielone. I w ten spos贸b kaz虈da z nich przyniesie ci przes艂anie o Jego Mi艂os虂ci do ciebie, w zamian za to, co wysy艂asz do Niego.

W ten spos贸b komunia z Panem Zaste台p贸w stanie sie台 twoim udzia艂em, zgodnie z Jego wola台. I tak, jak On 艂a台czy sie台 z tym, co jest Jego W艂asnym spe艂nieniem, tak tez虈 po艂a台czy sie台 On z toba台, kt贸ry stajesz sie台 wtedy spe艂niony, gdy sie台 z Nim zjednoczysz, a On z toba台.

Po tym przygotowaniu, przeczytaj kaz虈da台 z dw贸ch idei przeznaczonych do powt贸rzenia w tym dniu. Naste台pnie zamknij oczy i wypowiedz je jeszcze raz powoli. Nie ma teraz z虈adnego pos虂piechu, gdyz虈 uz虈ywasz czasu zgodnie z celem, do jakiego zosta艂 wyznaczony. Niech kaz虈de s艂owo promienieje sensem nadanym mu przez Boga i przekazanym tobie przez Jego G艂os. Niech kaz虈da idea, kt贸ra台 w danym dniu powtarzasz, przyniesie z soba台 dar, kt贸ry On w niej umies虂ci艂 dla ciebie, bys虂 go odebra艂 od Niego. A my nie be台dziemy uz虈ywac虂 z虈adnej innej formy c虂wiczen虂 opr贸cz tej:

Co godzine台 us虂wiadom sobie te台 mys虂l, z kt贸ra台 dzien虂 sie台 rozpocza台艂 i poba台dz虂 z nia台 w ciszy przez chwile台. Naste台pnie powt贸rz te dwie idee, kt贸re sa台 przeznaczone na dany dzien虂, bez pos虂piechu, wystarczaja台co d艂ugo, aby zauwaz虈yc虂 przeznaczone dla ciebie dary, kt贸re one zawieraja台 i pozwolic虂 by zosta艂y one odebrane w miejscu swego przeznaczenia.

Nie dodajemy z虈adnych innych mys虂li, ale pozwalamy tym mys虂lom stanowic虂 przes艂ania, jakimi sa台. Nie potrzebujemy niczego innego opr贸cz tego, co by da艂o nam szcze台s虂cie i odpoczynek, bezkresny spok贸j, doskona艂a台 pewnos虂c虂 i wszystko, czego nasz Ojciec pragnie dla nas, bys虂my odebrali od Niego jako nasze dziedzictwo. Kaz虈dy dzien虂 tego przegla台du kon虂czymy tak, jak zacze台lis虂my, powtarzaja台c najpierw mys虂l, kt贸ra uczyni艂a dla nas ten dzien虂 szczeg贸lnym czasem b艂ogos艂awien虂stwa i szcze台s虂cia; a poprzez nasza台 wiernos虂c虂 przywr贸ci艂a s虂wiat艂o temu s虂wiatu ciemnos虂ci, zamieni艂a smutek na rados虂c虂, b贸l na pok贸j, grzech na s虂wie台tos虂c虂.

B贸g sk艂ada podzie台kowania tobie, kt贸ry wykonujesz te c虂wiczenia zachowuja台c w ten spos贸b Jego S艂owo. I gdy znowu oddajesz sie台 ideom na ten dzien虂 przeznaczonym zanim p贸jdziesz spac虂, Jego wdzie台cznos虂c虂 otacza cie台 w pokoju, w kt贸rym On chce bys虂 by艂 na zawsze i kt贸rego sie台 teraz uczysz domagac虂 ponownie, jako swego dziedzictwa.

Lekcja 141.

M贸j umys艂 mies虂ci w sobie tylko to, co mys虂le台 z Bogiem.

(121) Przebaczenie jest kluczem do szcze台s虂cia.

(122) Przebaczenie daje mi wszystko, czego chc

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15