Lekcja 140

Lekcja 140.

Listen to “LEKCJA 140 – Tylko o zbawieniu moz虈na powiedziec虂, z虈e leczy.” on Spreaker.

Tylko zbawienie jest tym, co leczy.

鈥濴eczyc虂” jest to s艂owo, kt贸re nie moz虈e odnoszone do jakiegokolwiek lekarstwa akceptowanego przez ten s虂wiat jako dobroczynne. Ten s虂wiat postrzega jako lecznicze tylko to, co czyni cia艂o 鈥瀕epszym”. Gdy pr贸buje uzdrawiac虂 umys艂, nie widzi jego oddzielenia od cia艂a, mys虂la台c, z虈e istnieje w ciele. Formy uzdrowienia, jakie ten s虂wiat oferuje, musza台 wie台c zaste台powac虂 iluzje innymi iluzjami. Przekonanie o chorobie przybiera inna台 forme台 i w ten spos贸b pacjent teraz postrzega siebie jako zdrowego.

On nie jest uzdrowiony. Mia艂 tylko sen, z虈e by艂 chory i w tym s虂nie odnalaz艂 magiczne uzdrawiaja台ce zakle台cie. Jednak nie przebudzi艂 sie台 z tego snu i jego umys艂 pozostaje dok艂adnie w takim samym stanie, w jakim by艂 poprzednio. Nie ujrza艂 s虂wiat艂a, kt贸re by go przebudzi艂o i zakon虂czy艂o ten sen. Jakie znaczenie dla rzeczywistos虂ci ma tres虂c虂 snu? Ktos虂 moz虈e albo spac虂, albo byc虂 przebudzony. Nie istnieje z虈aden stan pos虂redni.

Szcze台s虂liwe sny, jakie Duch S虂wie台ty przynosi, r贸z虈nia台 sie台 od sn贸w tego s虂wiata, w kt贸rych moz虈na tylko聽s虂nic虂, z虈e jest sie台 przebudzonym. Sny, kt贸re przebaczenie pozwala umys艂owi postrzegac虂, nie wywo艂uja台 innej formy snu, z虈eby s虂nia台cy s虂ni艂 naste台pny sen. Jego szcze台s虂liwe sny sa台 zwiastunami s虂witania prawdy w jego umys虂le. One prowadza台 od snu do 艂agodnego przebudzenia i w ten spos贸b sny znikaja台. I dlatego one uzdrawiaja台 na zawsze.

Pojednanie przynosi pewne uzdrowienie i leczy wszelkie choroby. Albowiem umys艂, kt贸ry rozumie, z虈e choroba j est niczym innym jak tylko snem, nie jest juz虈 oszukiwany przez formy, jakie ten sen moz虈e przybrac虂. Tam, gdzie wina nie jest obecna, nie moz虈e pojawic虂 sie台 choroba, poniewaz虈 jest ona tylko inna台 postacia台 winy. Pojednanie nie uzdrawia chorych, bo ono nie jest lekarstwem. Ale usuwa ono wine台, kt贸ra czyni chorobe台 moz虈liwa台. A to jest rzeczywis虂cie lekarstwem. Gdyz虈 choroba znikne台艂a, bo nie pozosta艂o nic, do czego mog艂aby powr贸cic虂.

Pok贸j z toba台, kt贸ry zosta艂es虂 uleczony w Bogu, a nie w b艂ahych snach. Bowiem lekarstwo musi pochodzic虂 od s虂wie台tos虂ci, a s虂wie台tos虂c虂 nie moz虈e byc虂 odnaleziona tam, gdzie ceni sie台 grzech. B贸g przebywa w s虂wia台tyniach, kt贸re sa台 naprawde台 s虂wie台te. Tam, gdzie wsta台pi艂 grzech, Bogu odmawia sie台 wste台pu. Jednak nie ma takiego miejsca, gdzie B贸g nie by艂by obecny. Zatem grzech nie moz虈e miec虂 domu, w kt贸rym m贸g艂by sie台 ukryc虂 przed Jego dobroczynnos虂cia台. Nie istnieje miejsce, gdzie nie by艂oby s虂wie台tos虂ci, wie台c grzech i choroba nigdzie nie moga台 mieszkac虂.

To jest mys虂l, kt贸ra leczy. Ona nie czyni rozr贸z虈nien虂 pos虂r贸d tego, co nierzeczywiste. Ani tez虈 nie zmierza do uzdrawiania tego, co nie jest chore, nie zwaz虈aja台c na to, gdzie uzdrawianie jest potrzebne. Nie jest to mys虂l magiczna. Jest tylko odwo艂aniem sie台 do prawdy, kt贸ra niezawodnie uzdrawia i to uzdrawia na zawsze. Nie jest to mys虂l, kt贸ra ocenia iluzje台 po jej rozmiarze, po jej pozornym cie台z虈arze, lub po czymkolwiek, co jest zwia台zane z forma台, jaka台 ona przybiera. Ona tylko skupia sie台 na tym, czym ta iluzja jest, wiedza台c, z虈e z虈adna iluzja nie moz虈e byc虂 prawdziwa.

Nie pr贸bujmy dzis虂 szukac虂 lekarstwa na to, co nie moz虈e byc虂 chore. Uzdrowienia trzeba poszukiwac虂 tylko tam, gdzie jest choroba, do kt贸rej trzeba je zastosowac虂, by mog艂a byc虂 ona wyleczona. Z虈adne lekarstwo, kt贸rego dostarcza ten s虂wiat, nie moz虈e w niczym przynies虂c虂 zmiany. Tylko umys艂, kt贸ry przenosi iluzje do prawdy, jest naprawde台 zmieniony. Nie istnieje z虈adna zmiana opr贸cz tej. Albowiem czym jedna iluzja moz虈e sie台 r贸z虈nic虂 od drugiej, jak nie cechami, kt贸re nie maja台 sensu, nie sa台 rzeczywiste, nie maja台 z虈adnego sedna, ani niczego, co naprawde台 by艂oby r贸z虈ne?

Dzis虂 zmierzamy do zmiany naszego zdania w kwestii choroby, gdyz虈 szukamy lekarstwa na wszystkie iluzje, a nie kolejnej zamiany iluzji na iluzje台. Spr贸bujemy dzis虂 odnalez虂c虂 z虂r贸d艂o uzdrowienia, kt贸re jest w naszych umys艂ach, poniewaz虈 tam umies虂ci艂 je dla nas nasz Ojciec. Ono nie jest dalej od nas niz虈 my sami. Jest tak blisko nas jak nasze mys虂li; tak blisko, z虈e jest niemoz虈liwe, by to zagubic虂. Wystarczy, z虈e be台dziemy tego szukac虂 i to musi byc虂 odnalezione.

Nie be台dziemy dzis虂 wprowadzani w b艂a台d przez to, co tylko wydaje sie台 nam byc虂 chore. Wykroczymy dzis虂 poza pozory i dotrzemy do z虂r贸d艂a uzdrowienia, kt贸rego nic nie jest pozbawione. Odniesiemy sukces w takim stopniu, w jakim us虂wiadomimy sobie, z虈e nie moz虈e byc虂 znacza台cej r贸z虈nicy pomie台dzy tym, co jest nieprawdziwe i tym co r贸wniez虈 jest nieprawdziwe. Tu nie ma z虈adnych stopni prawdziwos虂ci i tu nie moz虈e byc虂 wiary, z虈e to, co nie istnieje, moz虈e miec虂 jakies虂 prawdziwsze formy, niz虈 inne nie istnieja台ce rzeczy. Wszystko to jest nieprawdziwe i moz虈e byc虂 wyleczone, z powodu swej nieprawdziwos虂ci.

Zatem od艂贸z虈my naprawde台 nasze amulety, nasze czary i leki, nasze s虂piewy i magiczne zamawiania, bez wzgle台du na forme台, jaka przybieraja台. Be台dziemy dzis虂 wyciszeni, s艂uchaja台c G艂osu uzdrowienia, kt贸ry wyleczy wszelkie choroby tak samo jak jedna台, przywracaja台c Synowi Boga zdrowie umys艂u. Z虈aden inny g艂os nie moz虈e leczyc虂. Dzis虂 s艂uchamy jednego G艂osu, kt贸ry m贸wi nam prawde台 o tym, gdzie kon虂cza台 sie台 wszelkie iluzje i gdzie pok贸j powraca do tego co wieczne, do cichego domu Boga.

Budzimy sie台 s艂ysza台c Go i pozwalaja台c Mu m贸wic虂 do nas przez pie台c虂 minut, gdy rozpoczyna sie台 dzien虂 i przez naste台pne pie台c虂 minut przed snem. Przygotujemy sie台 do tego tylko tak, z虈e od艂oz虈ymy na bok wszystkie przeszkadzaja台ce nam mys虂li, nie oddzielnie, ale wszystkie na raz. One sa台 takie same. Nie ma potrzeby by je rozr贸z虈niac虂 i w ten spos贸b op贸z虂niac虂 chwile台, gdy be台dziemy mogli s艂uchac虂, co nasz Ojciec do nas m贸wi. S艂uchamy go teraz. Przybywamy do Niego dzis虂.

Nie trzymaja台c sie台 niczego kurczowo, z podniesionymi sercami i ws艂uchuja台cymi sie台 umys艂ami, modlimy sie台:

Tylko zbawienie jest tym, co leczy.

Przem贸w do nas, Ojcze, bys虂my mogli byc虂 uzdrowieni.

I poczujemy jak zbawienie okryje nas 艂agodna台 ochrona台 i pokojem tak wielkim, z虈e z虈adna iluzja nie moz虈e przeszkodzic虂 naszym umys艂om, ani udowodnic虂 nam, z虈e jest prawdziwa. Tego sie台 dzis虂 nauczymy. I be台dziemy odmawiac虂 te台 modlitwe台 o uzdrowienie co godzine台 i pos虂wie台cimy minute台, gdy tylko wybije godzina, na s艂uchanie odpowiedzi na nasza台 modlitwe台, kt贸ra台 dostaniemy, gdy be台dziemy jej oczekiwac虂 w ciszy i rados虂ci. To w艂as虂nie dzis虂 przybywa do nas uzdrowienie. To dzis虂 oddzielenie sie台 kon虂czy, a my przypominamy sobie Kim naprawde台 jestes虂my.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15