Lekcja 133

Lekcja 133.

Listen to “LEKCJA 133 – Nie be台de台 ceni艂 tego, co nie ma wartos虂ci.” on Spreaker.

Nie be台de台 cenic虂 tego, co jest bezwartos虂ciowe.

Czasami jest korzystne dla nauki, szczeg贸lnie gdy student naby艂 juz虈 pewnej wiedzy teoretycznej, skierowac虂 go z powrotem w strone台 spraw praktycznych. W艂as虂nie to dzis虂 zrobimy. Nie be台dziemy m贸wic虂 o wznios艂ych, obejmuja台cych ca艂y s虂wiat ideach, ale przyjrzymy sie台 zamiast tego moz虈liwym do odniesienia przez ciebie korzys虂ciom.

Nie prosisz z虈ycia o zbyt wiele, ale o zdecydowanie za ma艂o. Gdy pozwalasz, by tw贸j umys艂 przycia台ga艂y sprawy cielesne, rzeczy kt贸re kupujesz, s艂awa, jaka台 ceni sobie ten s虂wiat, prosisz o smutek, a nie o szcze台s虂cie. Ten kurs nie pr贸buje ci odebrac虂 tej ma艂os虂ci, kt贸ra台 masz. Nie pr贸buje on zasta台pic虂 utopijnych idei zadowolenia, jakie ten s虂wiat g艂osi. Na tym s虂wiecie nie ma zadowolenia.

Dzis虂 wyliczymy prawdziwe kryteria testowania wszystkich rzeczy, kt贸rych mys虂lisz, z虈e chcesz. Jes虂li rzeczy te nie spe艂niaja台 tych rozsa台dnych wymagan虂, nie sa台 w og贸le warte by ich pragna台c虂, poniewaz虈 one moga台 jedynie zaste台powac虂 to, co daje znacznie wie台cej. Praw rza台dza台cych wyborem nie moz虈esz sam wytworzyc虂, nie bardziej niz虈 moz虈esz wytworzyc虂 alternatywy, z kt贸rych wybierasz. Ale moz虈esz dokonac虂 tego wyboru; w istocie musisz go dokonac虂. Ale jest rzecza台 ma台dra台 nauczyc虂 sie台 praw, kt贸re uruchamiasz, kiedy cos虂 wybierasz i poznac虂, jakie masz do wyboru alternatywy.

Juz虈 podkres虂lalis虂my, z虈e sa台 tylko dwie moz虈liwos虂ci wyboru, chociaz虈 wydaje sie台, z虈e jest ich wiele. To jest juz虈 ustanowione i nie moz虈emy tego zmienic虂. By艂oby dla ciebie najmniej korzystne by pozwolic虂 na nieograniczone alternatywy, kt贸re op贸z虂nia艂yby w czasie tw贸j ostateczny wyb贸r, dop贸ki ich wszystkich bys虂 nie rozwaz虈y艂; by艂oby dla ciebie najmniej korzystne, by przez to nie przenies虂c虂 cie台 do miejsca, gdzie istnieje tylko jeden wyb贸r do dokonania.

Innym dobrym i odnosza台cym sie台 do twego wyboru prawem jest to, z虈e nie istnieje z虈aden kompromis w kwestii tego, co tw贸j wyb贸r musi przynies虂c虂. On nie moz虈e dac虂 ci tylko troche台, poniewaz虈 nie istnieje w nim nic 鈥瀙omie台dzy”. Kaz虈dy wyb贸r, kt贸rego dokonujesz, przynosi ci wszystko albo nic. Zatem jes虂li nauczysz sie台 tych test贸w, dzie台ki kt贸rym moz虈esz odr贸z虈nic虂 to, co jest wszystkim, od tego, co jest niczym, dokonasz najlepszego wyboru.

Po pierwsze, jes虂li wybierasz cos虂, co nie be台dzie trwac虂 wiecznie, tw贸j wyb贸r jest bezwartos虂ciowy. Tymczasowa wartos虂c虂 nie ma w og贸le wartos虂ci. Czas nie moz虈e nigdy nies虂c虂 z soba台 prawdziwych wartos虂ci. To, co zanika i umiera, tego nigdy nie by艂o, zatem to nic nikomu nie oferuje. Ktos虂, kto takie rzeczy wybiera, jest oszukiwany przez nicos虂c虂, przyjmuja台ca台 postac虂, kt贸ra台 on mys虂li, z虈e lubi.

Naste台pnie, jes虂li twoim wyborem jest odebrac虂 jaka台s虂 rzecz komus虂 innemu, nic ci nie pozostanie. Jest tak dlatego, z虈e kiedy odmawiasz mu prawa do wszystkiego, odm贸wi艂es虂 go sobie. Zatem nie rozpoznasz rzeczy, kt贸re rzeczywis虂cie posiadasz, zaprzeczaja台c, z虈e one istnieja台. Kto zmierza do odbierania, zosta艂 zwiedziony聽przez iluzje台, z虈e strata moz虈e przynosic虂 zysk. Jednak strata moz虈e przynies虂c虂 tylko strate台 i nic wie台cej.

Na tym, co naste台pnie rozwaz虈ymy, opieraja台 sie台 wszystkie pozosta艂e rozwaz虈ania. Dlaczego nadajesz czemus虂 wartos虂c虂? Co przycia台ga do tego tw贸j umys艂? Jakiemu celowi to s艂uz虈y? Tu naj艂atwiej moz虈na dac虂 sie台 oszukac虂. Albowiem ego b艂e台dnie rozpoznaje to, czego chce. Ono nawet nie m贸wi prawdy, jak to postrzega, poniewaz虈 potrzebuje utrzymywac虂 wok贸艂 tego aureole台, kt贸rej uz虈ywa do ochrony swych cel贸w przed matowieniem i rdzewieniem, abys虂 m贸g艂 ujrzec虂, jak ono jest 鈥瀗iewinne”.

Jednak jest to tylko jego kamuflaz虈, pozorna fasada, kt贸ra moz虈e oszukac虂 tylko tych, kt贸rych zadowala bycie oszukiwanym. Cele ego sa台 oczywiste dla kogos虂, kto zajmuje sie台 ich poszukiwaniem. Tu oszustwo jest podw贸jne, poniewaz虈 ten, kto jest oszukiwany, nie spostrzez虈e, z虈e on tylko nie odni贸s艂 z虈adnych korzys虂ci. Be台dzie wierzy艂, z虈e s艂uz虈y艂 ukrytym celom ego.

Ale chociaz虈 pr贸buje on utrzymywac虂 wyrazista台 aureole台 wok贸艂 tego co widzi, to jednak wcia台z虈 musi tam postrzegac虂 zmatowia艂e brzegi i zardzewia艂y rdzen虂. Jego bezowocne pomy艂ki jawia台 mu sie台 jako grzechy, poniewaz虈 spogla台da na te台 matowos虂c虂jak na swoja台 w艂asna台, na te台 rdze台 jak na znak g艂e台bokiej bezwartos虂ciowos虂ci w samym sobie. Ten, kto chcia艂by wcia台z虈 chronic虂 cele ego i s艂uz虈yc虂 im jak swym w艂asnym, nie pope艂nia b艂e台d贸w, zgodnie z naukami, jakie narzuca mu jego przewodnik. To przewodnictwo naucza, z虈e b艂e台dem jest wierzyc虂, z虈e grzechy sa台 tylko pomy艂kami, gdyz虈 gdyby tak by艂o, to kto w贸wczas m贸g艂by cierpiec虂 z powodu swych grzech贸w?

I tak dochodzimy do kryterium wyboru, w kt贸re najtrudniej uwierzyc虂, poniewaz虈 jego oczywistos虂c虂 jest przys艂onie台ta wieloma poziomami niejasnos虂ci. Jes虂li czujesz sie台 winny z powodu swego wyboru, pozwoli艂es虂 by pomie台dzy prawdziwe alternatywy wdar艂y sie台 cele ego. A wtedy juz虈 nie us虂wiadamiasz sobie, z虈e masz tylko dwie moz虈liwos虂ci do wyboru, a ta alternatywa, kt贸ra台 mys虂lisz, z虈e wybra艂es虂, wydaje sie台 zbyt przeraz虈aja台ca i niebezpieczna, by uznac虂 ja台 za nicos虂c虂, kt贸ra台 rzeczywis虂cie jest.

Wszystkie rzeczy sa台 albo wartos虂ciowe, albo bezwartos虂ciowe, warte lub w og贸le nie warte poszukiwan虂, w pe艂ni poz虈a台dane lub nie warte najmniejszego wysi艂ku by je uzyskac虂. Z tego powodu wybieranie jest 艂atwe. Z艂oz虈onos虂c虂 to tylko zas艂ona dymna, kt贸ra ukrywa bardzo proste fakty, tak wie台c z虈adna decyzja nie moz虈e byc虂 trudna. Jaka jest dla ciebie korzys虂c虂 z nauczenia sie台 tego? Jest ona duz虈o wie台ksza niz虈 tylko umoz虈liwienie tobie 艂atwego podejmowania decyzji, bez dos虂wiadczania przy tym b贸lu.

Do samego Nieba dociera sie台 z pustymi re台kami i otwartymi umys艂ami, przybywaja台c z nicos虂ci by odnalez虂c虂 wszystko i zaz虈a台dac虂 tego jako swojej w艂asnos虂ci. Dzis虂 be台dziemy pr贸bowac虂 osia台gna台c虂 ten stan, odk艂adaja台c na bok samooszukiwanie i maja台c szczera台 che台c虂 cenic虂 tylko to, co naprawde台 cenne i prawdziwe. Kaz虈da台 z naszych dw贸ch pie台tnastominutowych sesji rozpoczniemy naste台puja台co:

Nie be台de台 cenic虂 tego, co jest bezwartos虂ciowe i be台de台 szukac虂 tylko to, co ma wartos虂c虂, poniewaz虈 tylko to pragne台 znalez虂c虂.

Naste台pnie przyjmij to, co czeka na kaz虈dego, kto dociera, niczym nie skre台powany, do bram Nieba, kt贸re sie台 otwieraja台, gdy przybywa. Jes虂li pozwalasz sobie na gromadzenie jakichs虂 zbe台dnych cie台z虈ar贸w lub wierzysz, z虈e musisz podja台c虂 jakies虂 trudne decyzje, szybko zareaguj na to ta台 prosta台 mys虂la台:

Nie be台de台 cenic虂 tego, co jest bezwartos虂ciowe, poniewaz虈 do mnie nalez虈y to, co wartos虂ciowe.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15