Lekcja 130

Lekcja 130.

Listen to “LEKCJA 130 – Nie moz虈na widziec虂 dwo虂ch s虂wiato虂w.” on Spreaker.

Jest niemoz虈liwe, by widziec虂 dwa s虂wiaty.

Postrzeganie jest sp贸jne. To, co widzisz, jest odbiciem tego, co mys虂lisz. A to, co mys虂lisz, odzwierciedla tylko tw贸j wyb贸r tego, co chcesz widziec虂. Chcesz widziec虂 to, co ma dla ciebie wartos虂c虂, wierza台c, z虈e to co widzisz jest tam naprawde台. Nikt nie moz虈e widziec虂 s虂wiata, kt贸remu umys艂 postrzegaja台cego nie przypisa艂 z虈adnej wartos虂ci. I kaz虈dy musi zobaczyc虂 to, w co wierzy, z虈e chce widziec虂.

Jednak, kto moz虈e naprawde台 jednoczes虂nie kochac虂 i nienawidzic虂? Kto moz虈e pragna台c虂 tego, czemu nie chce nadawac虂 realnos虂ci? I kto moz虈e postanowic虂, by widziec虂 s虂wiat, kt贸rego sie台 boi? Strach musi os虂lepiac虂, poniewaz虈 jego bronia台 jest (naste台puja台ca regu艂a): Nie moz虈esz widziec虂 tego, czego boisz sie台 zobaczyc虂. Mi艂os虂c虂 i postrzeganie ida台 re台ka w re台ke台, za to strach os艂ania ciemnos虂cia台 to, co jest naprawde台.

Jakiej moz虈e wie台c strach dokonac虂 projekcji na ten s虂wiat? Czy moz虈na widziec虂 cos虂 prawdziwego w ciemnos虂ciach? Prawda jest przys艂onie台ta przez strach, a to, co pozostaje, jest tylko wyobraz虈one. Jednak, co moz虈e byc虂 prawdziwego w s虂lepych wyobraz虈eniach zrodzonych w panice? Czego bys虂 chcia艂 z tego, co takie wyobraz虈enia ci pokazuja台? Co chcia艂bys虂 sobie zatrzymac虂 z takiego snu?

Wszystko, co mys虂lisz, z虈e widzisz, zosta艂o wytworzone przez strach. Wierzysz, z虈e ten s虂wiat jest zbudowany z wszystkiego co oddzielone, z wszelkich odmiennos虂ci i ca艂ego mn贸stwa r贸z虈nic. Tego tam nie ma. Te wszystkie rzeczy zosta艂y wytworzone przez wroga mi艂os虂ci. Jednak mi艂os虂c虂 nie moz虈e miec虂 wroga, zatem one nie maja台 przyczyny, nie wywo艂uja台 skutk贸w i tak naprawde台 nie istnieja台. Moz虈na je cenic虂, ale wcia台z虈 pozostaja台 nierzeczywiste. Moz虈na ich poszukiwac虂, ale nie moz虈na ich znalez虂c虂. Dzis虂 nie be台dziemy ich szukac虂, nie be台dziemy tracic虂 tego dnia na poszukiwania czegos虂, co nie moz虈e byc虂 odnalezione.

Nie moz虈na widziec虂 dw贸ch s虂wiat贸w, kt贸re zupe艂nie sie台 na siebie nie nak艂adaja台. Gdy szukasz jednego, ten drugi znika. Tylko jeden pozostaje. Masz tylko moz虈liwos虂c虂 wyboru widzenia albo jednego, albo drugiego i innej decyzji w tej kwestii nie moz虈esz podja台c虂. Prawdziwe lub nieprawdziwe – to jest wszystko, pomie台dzy czym moz虈esz wybierac虂 i niczego ponadto wybrac虂 nie moz虈esz.

Dzis虂 postaramy sie台 nie is虂c虂 na kompromis tam, gdzie nie jest to moz虈liwe. S虂wiat, kt贸ry widzisz, jest dowodem na to, z虈e dokona艂es虂 juz虈 pe艂nego, obejmuja台cego wszystko wyboru. Nauczymy sie台 dzis虂 czegos虂 wie台cej, niz虈 tylko lekcji, z虈e nie moz虈na widziec虂 dw贸ch s虂wiat贸w. Ta lekcja r贸wniez虈 naucza, z虈e ten s虂wiat, kt贸ry widzisz, jest, z twojego punktu widzenia, ca艂kowicie sp贸jny. Jest on jednolity, poniewaz虈 ma swoje z虂r贸d艂o w jednej emocji i odzwierciedla swe z虂r贸d艂o we wszystkim, co widzisz.

Dzis虂 szes虂c虂 razy, z wdzie台cznos虂cia台, che台tnie oddamy sie台 przez pie台c虂 minut mys虂li, kt贸ra kon虂czy wszelkie kompromisy i wa台tpliwos虂ci, wykraczaja台c ponad nie, w strone台 jednos虂ci. Nie be台dziemy dokonywac虂 tysie台cy bezsensownych rozr贸z虈nien虂, nie be台dziemy tez虈 pr贸bowac虂 wnosic虂 do naszych umys艂贸w jakichs虂 element贸w nierzeczywistos虂ci, gdy pos虂wie台cimy nasze mys虂li poszukiwaniom tylko tego, co rzeczywiste.

Rozpocznij swe poszukiwania innego s虂wiata pros虂ba台 o dodatkowe si艂y i rozpoznaniem czym jest to, czego szukasz. Nie chcesz iluzji. Rozpoczynaja台c pie台ciominutowe c虂wiczenia od艂贸z虈 wszelkie bezwartos虂ciowe b艂yskotki tego s虂wiata. Oczekuj Boz虈ej pomocy gdy m贸wisz:

Jest niemoz虈liwe, by widziec虂 dwa s虂wiaty. Obym przyja台艂 si艂e台, jaka台 daje mi B贸g i obym nie uwaz虈a艂 tego s虂wiata za wartos虂ciowy, z虈ebym m贸g艂 odnalez虂c虂 swoja台 wolnos虂c虂.

B贸g tam be台dzie (z toba台). Albowiem wezwa艂es虂 wielka台, niezawodna台 moc, kt贸ra z wdzie台cznos虂cia台 pomoz虈e ci w wykonaniu tego wielkiego kroku. Nie przeoczysz Jego podzie台kowan虂, wyraz虈onych poprzez wyraziste postrzeganie i us虂wiadomienie sobie prawdy. Nie be台dziesz wa台tpic虂 w to co ujrzysz, bo nie jest to takie postrzeganie, jakie kiedykolwiek poprzednio widzia艂y twoje oczy. I gdy dokonasz tego wyboru, poznasz podtrzymuj a台ca台 cie台 Boz虈a台 moc.

Odsun虂 od siebie dzis虂 wszelka台 pokuse台, gdy tylko sie台 pojawi, poprzez us虂wiadomienie sobie skrajnos虂ci, kt贸re masz do wyboru. Nierzeczywistos虂c虂 lub rzeczywistos虂c虂, fa艂sz lub prawda jest tym, co widzisz i tylko tym, co widzisz. Wyb贸r tego, co widzisz, prowadzi zawsze do sp贸jnego i konsekwentnego postrzegania; piek艂o lub Niebo przybywa do ciebie zawsze jako jednos虂c虂.

Gdy uznajesz, z虈e choc虂by najmniejsza cze台s虂c虂 piek艂a jest prawdziwa, pote台piasz swoje oczy i przeklinasz sw贸j wzrok, a to co wtedy widzisz jest rzeczywis虂cie piek艂em. Jednak wcia台z虈 moz虈esz wybrac虂 uwolnienie Nieba, by zasta台pic虂 wszystko, co piek艂o by ci pokaza艂o. Wszystkim co potrzebujesz powiedziec虂 jakiejkolwiek cze台s虂ci piek艂a, bez wzgle台du na forme台, jaka台 ona przybiera, jest po prostu to:

Jest niemoz虈liwe, by widziec虂 dwa s虂wiaty. Poszukuje台 wolnos虂ci i to nie jest cze台s虂c虂 tego, czego chce台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15