Lekcja 129

Lekcja 129.

Listen to “LEKCJA 129 – Poza tym s虂wiatem jest s虂wiat, kto虂rego chce台.” on Spreaker.

Poza tym s虂wiatem istnieje inny s虂wiat, kt贸rego chce台.

Dzisiejsza mys虂l przewodnia wynika z tej, kt贸ra by艂a przedmiotem naszych wczorajszych c虂wiczen虂. Nie moz虈esz poprzestac虂 na idei, kt贸ra g艂osi, z虈e ten s虂wiat jest bezwartos虂ciowy, gdyz虈 jes虂li nie dowiesz sie台, z虈e opr贸cz tego s虂wiata istnieje cos虂 jeszcze, na co moz虈na miec虂 nadzieje台, popadniesz w przygne台bienie. Dzis虂 nie k艂adziemy nacisku na porzucenie tego s虂wiata, ale podkres虂lamy moz虈liwos虂c虂 zamiany tego s虂wiata na inny, duz虈o bardziej satysfakcjonuja台cy, wype艂niony rados虂cia台 i zdolny do zapewnienia tobie pokoju. Czy mys虂lisz, z虈e ten s虂wiat moz虈e ci to zaoferowac虂?

Moz虈e by艂oby warto zastanowic虂 sie台 jeszcze raz przez chwile台 nad tym, czy sa台 powody, by ten s虂wiat cenic虂. Moz虈e wreszcie usta台pisz i przyznasz, z虈e nic nie stracisz na tym, gdy oddalisz od siebie wszelkie mys虂li o wartos虂ci tego s虂wiata. S虂wiat, kt贸ry widzisz, jest rzeczywis虂cie bezlitosny, niestabilny, okrutny, zupe艂nie toba台 nie zainteresowany, gotowy by natychmiast sie台 ms虂cic虂 i bezlitosny w nienawis虂ci. On tylko uniewaz虈nia to, co dla ciebie waz虈ne i odbiera ci wszystko to, co przez pewien czas kocha艂es虂. Nie moz虈na w nim znalez虂c虂 trwa艂ej mi艂os虂ci, poniewaz虈 jej tu nie ma. Jest to s虂wiat czasu, gdzie wszystko ma sw贸j koniec.

Czy jest strata台 odnalezienie innego s虂wiata, gdzie strata jest niemoz虈liwa; gdzie mi艂os虂c虂 trwa wiecznie; gdzie nie istnieje nienawis虂c虂, a zemsta nie ma sensu? Czy jest strata台 uzyskanie wszystkich rzeczy, kt贸rych naprawde台 chcesz i kt贸re sie台 nie zakon虂cza台, ale be台da台 trwac虂 tak d艂ugo, jak tego sobie z虈yczysz? Jednak nawet one zostana台 wreszcie wymienione na cos虂, czego nie da sie台 wyrazic虂 w s艂owach, poniewaz虈 w kon虂cu przejdziesz z tego innego, lepszego s虂wiata, do takiego, w kt贸rym s艂owa ca艂kowicie zawodza台, do ciszy, w kt贸rej porozumiewanie odbywa sie台 za pomoca台 je台zyka nie uz虈ywaja台cego s艂贸w, ale kt贸ry jest ca艂kowicie zrozumia艂y.

Porozumiewanie sie台, jednoznaczne i jasne jak dzien虂, pozostaje niczym nie ograniczone na ca艂a台 wiecznos虂c虂. I Sam B贸g m贸wi do Swego Syna, a Jego Syn m贸wi do Niego. Je台zyk, kt贸rym Oni porozumiewaja台 sie台, nie uz虈ywa s艂贸w, poniewaz虈 to, co Oni m贸wia台, nie moz虈e byc虂 wyraz虈one za pomoca台 symboli. Ich wiedza jest bezpos虂rednia, w pe艂ni wsp贸艂dzielona i w pe艂ni zjednoczona. Jak bardzo jestes虂 od tego oddalony, gdy poddajesz sie台 ograniczeniom tego s虂wiata. A jednak jak blisko tego jestes虂, gdy zamieniasz go na s虂wiat, kt贸rego chcesz.

Teraz ostatni krok jest juz虈 pewny; teraz juz虈 odsuwasz sie台 od czasoprzestrzeni przechodza台c do bezczasowos虂ci. Tu moz虈esz tylko spogla台dac虂 naprz贸d, nigdy nie odwracaja台c sie台 do ty艂u, by znowu patrzec虂 na ten s虂wiat, kt贸rego nie chcesz. Nadchodzi nowy s虂wiat, by zaja台c虂 miejsce starego, a ty uwalniasz sw贸j umys艂 od przywia台zania do wszelkich rzeczy, kt贸re ten stary s虂wiat ustanowi艂, by cie台 wie台zic虂. Nie przypisuj im wartos虂ci, a one znikna台. Szanuj je, a one be台da台 wydawac虂 sie台 prawdziwe.

Przed takim stoisz wyborem. Jaka台 moz虈esz odnies虂c虂 strate台, wybieraja台c niecenienie nicos虂ci? Ten s虂wiat nie posiada niczego, czego naprawde台 chcesz, ale tego, co wybierasz w zamian, pragniesz naprawde台! Niechaj be台dzie ci to dzis虂 dane. To, czego naprawde台 pragniesz, czeka tylko na tw贸j wyb贸r, by zaja台c虂 miejsce wszystkich rzeczy, kt贸rych poszukujesz, ale kt贸rych nie chcesz.

C虂wicz swa台 che台c虂 dokonania tej zmiany dziesie台c虂 minut rano i wieczorem i jeszcze jeden raz w s虂rodku dnia. Rozpocznij w ten spos贸b:

Poza tym s虂wiatem istnieje inny s虂wiat, kt贸rego chce台. Postanawiam widziec虂 tamten s虂wiat zamiast tego, poniewaz虈 tu nie ma niczego, czego naprawde台 chce台.

Potem zamknij swe oczy na ten s虂wiat, kt贸ry widzisz i w milcza台cej ciemnos虂ci przygla台daj sie台 jak s虂wiat艂a, kt贸re nie sa台 s虂wiat艂ami tego s虂wiata, zapalaja台 sie台 pojedynczo, jedno po drugim, az虈 to, gdzie jedno sie台 zaczyna a drugie kon虂czy, traci wszelkie znaczenie, gdy stapiaja台 sie台 one w jedna台 ca艂os虂c虂.

Dzis虂 s虂wiat艂a Niebios pochylaja台 sie台 nad toba台, by s虂wiecic虂 nad twymi powiekami, gdy odpoczywasz poza tym s虂wiatem ciemnos虂ci. Tych s虂wiate艂 twe fizyczne oczy nie moga台 ujrzec虂. A jednak tw贸j umys艂 moz虈e widziec虂 je wyraz虂nie i potrafi je zrozumiec虂. Podzie台kujmy dzis虂 za to, z虈e dany jest ci dzien虂 艂aski. Dzis虂 us虂wiadamiamy sobie, z虈e to, czego obawia艂es虂 sie台 stracic虂, by艂o tylko strata台.

Teraz rzeczywis虂cie rozumiemy, z虈e nie ma straty. Albowiem wreszcie ujrzelis虂my jej przeciwien虂stwo i jestes虂my wdzie台czni, z虈e podje台lis虂my w艂as虂ciwy wyb贸r. Przypominaj sobie to postanowienie co godzine台 i przeznacz chwile台 na potwierdzenie tego wyboru poprzez od艂oz虈enie na bok wszelkich mys虂li i zatrzymanie sie台 tylko na tej:

S虂wiat, kt贸ry widze台, nie posiada niczego, czego chce台. Poza tym s虂wiatem istnieje inny s虂wiat, kt贸rego chce台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15