Lekcja 127

Lekcja 127.

Listen to “LEKCJA 127 – Nie ma innej mi艂os虂ci pro虂cz Boz虈ej.” on Spreaker.

Nie ma innej mi艂os虂ci opr贸cz Boz虈ej.

Byc虂 moz虈e mys虂lisz, z虈e moz虈liwe sa台 r贸z虈ne rodzaje mi艂os虂ci. Moz虈e mys虂lisz, z虈e cos虂 moz虈na obdarzac虂 jednym rodzajem mi艂os虂ci, a cos虂 innego – innym, z虈e istnieje okres虂lony spos贸b na kochanie jednego i inny spos贸b na kochanie innego. Mi艂os虂c虂 jest jedna. Nie ma w niej podzia艂u na cze台s虂ci czy stopnie; nie ma z虈adnych rodzaj贸w czy poziom贸w, nie ma r贸z虈nic ani rozr贸z虈nien虂. Ona jest podobna tylko do samej siebie i wsze台dzie niezmienna. Nigdy nie zmienia sie台 w zalez虈nos虂ci od osoby czy okolicznos虂ci. Jest ona Sercem Boga, a takz虈e Jego Syna.

Znaczenie mi艂os虂ci jest niejasne dla kaz虈dego, kto uwaz虈a, z虈e mi艂os虂c虂 moz虈e sie台 zmieniac虂. Nie zdaje sobie on sprawy z tego, z虈e zmieniaja台ca sie台 mi艂os虂c虂 musi byc虂 niemoz虈liwa. I dlatego mys虂li, z虈e moz虈e czasami kochac虂, a czasami nienawidzic虂. Mys虂li takz虈e, z虈e moz虈e obdarzyc虂 mi艂os虂cia台 jednego, odm贸wic虂 jej innym i nadal trwac虂 w tej mi艂os虂ci. Miec虂 takie pogla台dy na temat mi艂os虂ci to znaczy nie rozumiec虂 jej. Jes虂li mi艂os虂c虂 mog艂aby wytwarzac虂 takie r贸z虈nice, w贸wczas chcia艂aby osa台dzac虂, dziela台c ludzi na prawych i grzesznik贸w i postrzegac虂 Syna Boga w oddzielnych cze台s虂ciach.

Mi艂os虂c虂 nie moz虈e osa台dzac虂. Tak jak sama w sobie stanowi jednos虂c虂, tak tez虈 patrzy na wszystko jak na jednos虂c虂. Jej znaczenie tkwi w jednos虂ci. Jednak takie pojmowanie mi艂os虂ci musi umkna台c虂 umys艂owi, kt贸ry mys虂li o niej jak o czyms虂 podzielonym czy cze台s虂ciowym. Nie ma innej mi艂os虂ci opr贸cz Boz虈ej, wszelka mi艂os虂c虂 jest Jego. Nie istnieje z虈adna inna zasada, kt贸ra rza台dzi tam, gdzie mi艂os虂ci nie ma. Mi艂os虂c虂 jest prawem, kt贸re nie ma przeciwien虂stwa. Jej pe艂nia stanowi moc utrzymywania wszystkiego w jednos虂ci i jest ogniwem tworza台cym wie台z虂 mie台dzy Ojcem i Synem, kt贸re zachowuje Ich obu na zawsze takimi samymi.

Z虈aden kurs, kt贸rego celem jest nauczyc虂 cie台, jak sobie przypomniec虂 czym naprawde台 jestes虂, nie m贸g艂by nie zaakcentowac虂 faktu, z虈e nigdy nie moz虈e powstac虂 r贸z虈nica pomie台dzy tym, czym naprawde台 jestes虂, a tym, czym jest mi艂os虂c虂. Sens mi艂os虂ci jest sensem twego istnienia wsp贸艂dzielonego z samym Bogiem. Albowiem to, czym ty jestes虂, jest tym, czym On jest. Nie ma innej mi艂os虂ci opr贸cz Jego, a to, czym On jest, jest wszystkim co jest. Nie jest On niczym ograniczony, a zatem ty r贸wniez虈 nie jestes虂.

Z虈adne prawo, kt贸rego ten s虂wiat przestrzega, nie moz虈e pom贸c ci zrozumiec虂, jaki sens ma mi艂os虂c虂. Przekonania, jakie w kwestii mi艂os虂ci ten s虂wiat wytworzy艂, powsta艂y aby ukryc虂 prawdziwe znaczenie mi艂os虂ci, utrzymuja台c je w ciemnos虂ci i w tajemnicy. Kaz虈da zasada, kt贸rej ten s虂wiat przestrzega, narusza prawde台 o tym, czym jest mi艂os虂c虂 i czym ty jestes虂.

Nie szukaj swej Jaz虂ni w tym s虂wiecie. Mi艂os虂ci nie moz虈na znalez虂c虂 w ciemnos虂ci i w s虂mierci. Jednak ona jest w pe艂ni widoczna dla oczu, kt贸re widza台 i uszu, kt贸re s艂ysza台 G艂os mi艂os虂ci. Dzisiaj c虂wiczymy uwalnianie twego umys艂u od wszystkich praw, kt贸rym, jak mys虂lisz, musisz byc虂 pos艂uszny; od wszystkich ograniczen虂, kt贸rym poddane jest twoje z虈ycie i od wszystkich zmian kt贸re, jak sa台dzisz, sa台 cz艂owiekowi przeznaczone. Dzis虂 podejmiemy sie台 wykonac虂 najd艂uz虈szy krok, o jaki w tym kursie sie台 ciebie prosi, zbliz虈aja台cy cie台 do celu ustanowionego przez ten kurs.

Jes虂li dzis虂 przemknie przez tw贸j umys艂 choc虂by najmniejszy przeb艂ysk tego, co znaczy mi艂os虂c虂, osia台gniesz niezmierny poste台p w zbliz虈aniu sie台 do twego uwolnienia, oszcze台dzaja台c sobie nieprzeliczona台 liczbe台 lat oczekiwan虂. Zatem z rados虂cia台 powierzmy dzis虂 troche台 czasu Bogu, rozumieja台c, z虈e nie ma lepszego sposobu wykorzystania czasu niz虈 ten.

Dwa razy w dniu dzisiejszym uwolnij sie台 na pie台tnas虂cie minut od wszelkich praw, w kt贸re teraz wierzysz. Otw贸rz sw贸j umys艂 i odpre台z虈 sie台. Z tego s虂wiata, kt贸ry wydaje sie台 byc虂 wie台zieniem, moz虈e z 艂atwos虂cia台 uciec ten, kto go nie ceni. Odm贸w mu wie台c wszelkiej wartos虂ci, kt贸ra台 przypisa艂es虂 jego marnym ofertom i bezsensownym prezentom i pozw贸l, by ich miejsce zaje台艂y dary Boz虈e.

Zawo艂aj wie台c swego Ojca, be台da台c pewnym, z虈e Jego G艂os ci odpowie. On Sam to obieca艂. I On Sam umies虂ci iskre台 prawdy w twym umys虂le, gdy kiedykolwiek porzucisz swe fa艂szywe przekonania i mroczne iluzje na temat w艂asnej rzeczywistos虂ci i na temat tego, co dla ciebie mi艂os虂c虂 znaczy. On rozjas虂ni wszystkie twe pr贸z虈ne mys虂li i pomoz虈e tobie zrozumiec虂 prawde台 o mi艂os虂ci. Be台dzie przebywa艂 z toba台, gdy tylko pozwolisz, by Jego G艂os nauczy艂 znaczenia mi艂os虂ci tw贸j czysty i otwarty umys艂. I be台dzie b艂ogos艂awi艂 te台 lekcje台 Swoja台 Mi艂os虂cia台.

Dzis虂 znikaja台 tysia台ce przysz艂ych lat oczekiwania na zbawienie przed bezczasowos虂cia台 tego, czego sie台 uczysz. Podzie台kujmy dzis虂, z虈e oszcze台dzamy sobie zbe台dnej przysz艂os虂ci tak jak i darujemy sobie przesz艂os虂c虂.

Dzis虂 zostawiamy przesz艂os虂c虂 za soba台, by nigdy wie台cej juz虈 jej nie pamie台tac虂. I wznosimy swe oczy na inna台 teraz虂niejszos虂c虂, gdzie s虂wita przysz艂os虂c虂, niepodobna do tej przesz艂os虂ci pod kaz虈dym wzgle台dem.

Ten nowo narodzony s虂wiat jest teraz w stadium pocza台tkowym. I ujrzymy jak wzrasta w zdrowiu i sile, by obdarzyc虂 swym b艂ogos艂awien虂stwem wszystkich, kt贸rzy przybyli by nauczyc虂 sie台 odrzucac虂 ten (stary) s虂wiat, kt贸ry, jak mys虂leli, zosta艂 wytworzony w nienawis虂ci, po to, by sta艂 sie台 wrogiem mi艂os虂ci. Teraz wszyscy oni sa台 uwolnieni, wraz z nami. Teraz wszyscy sa台 naszymi brac虂mi w Boz虈ej Mi艂os虂ci.

Be台dziemy pamie台tac虂 o nich przez ca艂y dzien虂, gdyz虈 jes虂li chcemy poznac虂 swa台 Jaz虂n虂, nie moz虈emy pozostawic虂 cze台s虂ci nas poza nasza台 mi艂os虂cia台. Co najmniej trzy razy na godzine台 pomys虂l o kims虂, kto razem z toba台 odbywa te台 podr贸z虈 i kto przyby艂 tu by uczyc虂 sie台 tego, czego i ty musisz sie台 uczyc虂. I gdy pojawia sie台 on w twym umys虂le, przekaz虈 mu te台 wiadomos虂c虂 od twej Jaz虂ni:

B艂ogos艂awie台 cie台, bracie, Mi艂os虂cia台 Boga, kt贸ra台 chcia艂bym wsp贸艂dzielic虂 z toba台. Albowiem chcia艂bym nauczyc虂 sie台 radosnej lekcji, z虈e nie ma innej mi艂os虂ci opr贸cz Boz虈ej, a twoja i moja mi艂os虂c虂 nalez虈a台 do nas obu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15