Lekcja 126

Lekcja 126.

Listen to “LEKCJA 126 – Wszystko, co daje台, mnie jest dawane.” on Spreaker.

Wszystko, co daje台, jest mi dane.

Dzisiejsza idea, ca艂kowicie obca dla ego i dla mys虂lenia tego s虂wiata, jest kluczowa dla przemiany mys虂lenia, jaka台 spowoduje ten kurs. Jes虂li uwierzysz w to stwierdzenie, nie be台dziesz mia艂 z虈adnych problem贸w z ca艂kowitym przebaczeniem, pewnos虂cia台 co do swego celu i niezawodnym kierowaniem (zmierzaja台cym do jego osia台gnie台cia). Zrozumiesz dzie台ki jakim s虂rodkom przychodzi do ciebie zbawienie i nie be台dziesz sie台 waha艂, by ich uz虈yc虂 teraz.

Rozwaz虈my to, w co, zamiast tej idei, wierzysz. Wydaje sie台 tobie, z虈e inni ludzie sa台 od ciebie oddzieleni i sa台 zdolni poste台powac虂 w spos贸b, kt贸ry nie ma z虈adnego zwia台zku z twoimi mys虂lami i z虈e ty moz虈esz poste台powac虂 w spos贸b, kt贸ry nie ma z虈adnego oparcia w ich mys虂lach. Mys虂lisz wie台c, z虈e twoje stanowisko w r贸z虈nych sprawach czy twe pogla台dy nie maja台 na nich wp艂ywu, a ich wo艂ania o pomoc nie sa台 w z虈aden spos贸b powia台zane z twoimi w艂asnymi. Ponadto mys虂lisz, z虈e moga台 oni grzeszyc虂 bez wp艂ywu na twoje postrzeganie samego siebie, a ty moz虈esz osa台dzac虂 ich grzechy i wcia台z虈 be台da台c niepote台pionym, pozostawac虂 w pokoju.

Uwaz虈asz, z虈e kiedy 鈥瀙rzebaczysz” grzech, nie masz z tego bezpos虂rednich korzys虂ci. Okazujesz mi艂osierdzie komus虂 niegodnemu, tylko po to by pokazac虂, z虈e ty jestes虂 lepszy i znajdujesz sie台 na wyz虈szym poziomie niz虈 ten, kt贸remu przebaczasz. On nie zas艂uz虈y艂 na twa台 pob艂az虈liwos虂c虂 czy tolerancje台 i nie jest wart聽twego dam, poniewaz虈 jego grzechy tak go poniz虈y艂y, z虈e nie jest juz虈 moz虈liwa prawdziwa r贸wnos虂c虂 z toba台. Nie ma wie台c prawa do twego przebaczenia. Przebaczenie jest prezentem jedynie dla niego, a tobie nic nie daje.

W ten spos贸b przebaczenie zostaje oparte na ca艂kowicie b艂e台dnych przes艂ankach; jest ono jaka台s虂 zachcianka台 pob艂az虈liwos虂ci, z虈yczliwa台 i dobroczynna台 ale nie zas艂uz虈ona台, podarunkiem, kt贸rym czasem sie台 kogos虂 obdarza, a czasami sie台 go mu odmawia. Poniewaz虈 przebaczenie jest niezas艂uz虈one, odm贸wienie go jest sprawiedliwe, a ty nie powinienes虂 cierpiec虂, gdy go odmawiasz. Przeciez虈 grzech, kt贸ry przebaczasz, nie jest twoim w艂asnym grzechem. Ktos虂 inny go pope艂ni艂. I be台da台c 艂askawym dla niego, dajesz mu to, na co nie zas艂uguje, a ten dar jest wtedy nie bardziej tw贸j, niz虈 by艂 jego grzech.

Jes虂li to wszystko ma byc虂 prawda台, to przebaczenie nie ma z虈adnych podstaw, na kt贸rych mog艂oby sie台 pewnie i niezawodnie oprzec虂. Jest wtedy tylko jaka台s虂 forma台 ekscentryzmu, kt贸ra polega na tym, z虈e postanawiasz czasem okazac虂 swa台 艂agodnos虂c虂 i u艂askawiasz kogos虂, kto na to nie zas艂uguje. Jednak ona pozostawia ci zawsze prawo by nie pozwolic虂 grzesznikowi uciec od sprawiedliwej zap艂aty za sw贸j grzech. Czy mys虂lisz, z虈e Pan Niebios pozwoli艂by, aby od tego zalez虈a艂o zbawienie tego s虂wiata? Czy jego troska o ciebie nie by艂aby rzeczywis虂cie ma艂a, jes虂li twe zbawienie opiera艂oby sie台 na zachciance?

Nie rozumiesz przebaczenia. Tak, jak je pojmujesz, jest ono tylko powstrzymaniem otwartego ataku, bez wymaganej korekcji w twym umys虂le. Tak, jak je postrzegasz, nie moz虈e przynies虂c虂 ci pokoju. Nie jest ono s虂rodkiem uwolnienia ciebie od tego, z虈e widzisz w kims虂 innym cos虂 innego niz虈 w sobie. Nie ma mocy przywr贸cenia jednos虂ci z tym kims虂 do twej s虂wiadomos虂ci. Nie tego B贸g chcia艂 dla ciebie.

Nie daja台c Mu daru, o kt贸ry On cie台 prosi, nie moz虈esz rozpoznac虂 Jego dar贸w i mys虂lisz, z虈e On ci ich nie da艂. Jednak, czy prosi艂by cie台 On o ten dar, jes虂li nie by艂by on przeznaczony dla ciebie? Czy m贸g艂by zadowolic虂 sie台 pustymi gestami i uznac虂 takie bezwartos虂ciowe prezenty za warte Jego Syna? Zbawienie jest lepszym darem niz虈 to. I prawdziwe przebaczenie, jako s虂rodek osia台gnie台cia zbawienia, musi uzdrowic虂 ten umys艂, kt贸ry daje, poniewaz虈 dawanie jest otrzymywaniem. To, co pozostaje nieodebrane, w rzeczywistos虂ci nie zosta艂o dane, ale to, co by艂o dane, musia艂o tez虈 zostac虂 odebrane.

Dzis虂 pr贸bujemy zrozumiec虂 prawde台, z虈e daja台cy i otrzymuja台cy sa台 tym samym. Be台dziesz potrzebowa艂 pomocy by uczynic虂 to sensownym, gdyz虈 jest to obce mys虂leniu, do kt贸rego jestes虂 przyzwyczajony. Ale ta Pomoc, kt贸rej potrzebujesz, jest do twej dyspozycji. Uwierz Mu dzis虂 i popros虂 Go, by wsp贸艂dzieli艂 z toba台 dzisiejsze c虂wiczenia w prawdzie. I jes虂li tylko dostrzez虈esz ma艂y przeb艂ysk uwolnienia, kt贸re jest zawarte w c虂wiczonej dzis虂 idei, dzisiejszy dzien虂 stanie sie台 dla tego s虂wiata dniem chwa艂y.

Pos虂wie台c虂 dzis虂 dwa razy po pie台tnas虂cie minut na pr贸by zrozumienia dzisiejszej idei. Jest nia台 mys虂l, dzie台ki kt贸rej przebaczenie zajmuje w艂as虂ciwe miejsce pos虂r贸d twych priorytet贸w. To jest mys虂l, kt贸ra uwolni tw贸j umys艂 od wszelkich przeszk贸d w zrozumieniu, co znaczy przebaczenie i pozwoli tobie us虂wiadomic虂 sobie wartos虂c虂, jaka台 stanowi ono dla ciebie.

W ciszy, zamknij swoje oczy, aby nie patrzyc虂 na ten s虂wiat, kt贸ry nie rozumie przebaczenia i poszukaj bezpiecznego schronienia w cichym miejscu, gdzie mys虂li sa台 przemienione, a fa艂szywe przekonania od艂oz虈one. Powtarzaj dzisiejsza台 idee台 i popros虂 o pomoc w zrozumieniu, co ona naprawde台 znaczy. Ba台dz虂 got贸w przyja台c虂 te台 nauke台. Ciesz sie台, z虈e s艂yszysz G艂os prawdy i uzdrowienia, kt贸ry do ciebie przemawia i z虈e zrozumiesz s艂owa, kt贸rymi On do ciebie sie台 zwraca, rozpoznaja台c, z虈e On m贸wi twoimi s艂owami do ciebie.

Tak cze台sto, jak to jest moz虈liwe, przypominaj sobie, z虈e masz dzisiaj okres虂lony cel; taki cel, kt贸ry sprawia, iz虈 dzisiejszy dzien虂 ma szczeg贸lna台 wartos虂c虂 dla ciebie i twoich braci. Nie pozw贸l, by tw贸j umys艂 o tym celu zapomnia艂 na czas d艂uz虈szy, ale powiedz sobie:

Wszystko, co daje台, jest mi dane. Ofiarowana mi Pomoc, kt贸rej potrzebuje台, by nauczyc虂 sie台, z虈e to jest prawda, jest teraz przy mnie. A ja Jej zaufam.

Naste台pnie poba台dz虂 w ciszy przez chwile台, otwieraja台c sw贸j umys艂 na Jego Mi艂os虂c虂, by m贸g艂 dokonac虂 w nim Swojej korekty. I uwierzysz w to, co od niego us艂yszysz, poniewaz虈 to, co On ci daje, be台dzie przez ciebie odebrane.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15