Lekcja 123

Lekcja 123.

Listen to “LEKCJA 123 – Dzie台kuje台 memu Ojcu za Jego dary dla mnie.” on Spreaker.

Dzie台kuje台 mojemu Ojcu za Jego dary dla mnie.

Ba台dz虂my dzis虂 wdzie台czni. Dotarlis虂my wreszcie do s虂ciez虈ek, kt贸re nie sa台 juz虈 takie wyboiste i do dr贸g, kt贸re sa台 bardziej g艂adkie. Nie ma juz虈 mys虂li o wycofaniu sie台 i zaciek艂ego oporu przed prawda台. Pozostaje w tobie jeszcze drobne wahanie, jakis虂 niewielki sprzeciw i ma艂a niepewnos虂c虂, ale moz虈esz byc虂 niewa台tpliwie wdzie台czny za uzyskane korzys虂ci, kt贸re sa台 duz虈o wie台ksze, niz虈 sobie us虂wiadamiasz.

Dzien虂 pos虂wiecony wdzie台cznos虂ci przyniesie dodatkowa台 korzys虂c虂 w postaci uzyskania jakiegos虂 wgla台du w prawdziwy rozmiar wszystkich korzys虂ci jakie uzyska艂es虂; dar贸w jakie otrzyma艂es虂. Raduj sie台 wie台c dzisiaj, z pe艂na台 mi艂os虂ci wdzie台cznos虂cia台, z虈e tw贸j Ojciec nie zostawi艂 cie台 samego i nie pozwoli艂 ci b艂a台dzic虂 samotnie w ciemnos虂ciach. Ba台dz虂 wdzie台czny, z虈e uratowa艂 cie台 od jaz虂ni, kt贸ra台 uwaz虈a艂es虂 za wytworzona台 przez siebie i przeznaczona台 do tego, by zaje台艂a Jego miejsce i miejsce Jego stworzen虂. Z艂贸z虈 Mu dzis虂 podzie台kowania.

Podzie台kuj Mu za to, z虈e nie porzuci艂 cie台 i z虈e Jego Mi艂os虂c虂 be台dzie zawsze cie台 opromieniac虂, nigdy sie台 nie zmieniaja台c. Podzie台kuj Mu r贸wniez虈 za to, z虈e jestes虂 niezmienny, bowiem Syn, kt贸rego On kocha, jest niezmienny tak samo jak i On. Ba台dz虂 wdzie台czny, z虈e jestes虂 zbawiony. Ciesz sie台, z虈e masz do wype艂nienia jaka台s虂 funkcje台 w zbawieniu. Dzie台kuj za to, z虈e twa wartos虂c虂 znacznie wykracza poza skromne dary i ma艂o istotne osa台dy tego, kogo B贸g ustanowi艂 Swoim Synem.

Dzis虂 z wdzie台cznos虂cia台 wznosimy swe serca ponad rozpacz i wznosimy swe pe艂ne wdzie台cznos虂ci oczy,聽kt贸re juz虈 nie patrza台 w d贸艂 by przygla台dac虂 sie台 prochowi. S虂piewamy dzis虂 pies虂n虂 wdzie台cznos虂ci, by uczcic虂 Jaz虂n虂, kt贸ra台 B贸g chcia艂 uczynic虂 w Sobie nasza台 prawdziwa台 Toz虈samos虂cia台. Dzis虂 us虂miechamy sie台 do kaz虈dego kogo widzimy, poruszaja台c sie台 lekkim krokiem, w miare台 jak czynimy to, co nam wyznaczono.

Nie idziemy sami. Sk艂adamy podzie台kowania Przyjacielowi, kt贸ry wkroczy艂 do naszej samotnos虂ci, przynosza台c nam zbawcze S艂owo Boz虈e. Dzie台kujemy r贸wniez虈 tobie za to, z虈e je us艂ysza艂es虂. Jego S艂owo, gdy nie ma byc虂 us艂yszane, jest bezdz虂wie台czne. W podzie台kowaniach dla Niego sa台 wie台c r贸wniez虈 podzie台kowania dla ciebie. Nie us艂yszana wiadomos虂c虂 nie zbawi tego s虂wiata, niezalez虈nie od tego, jak g艂os虂no by m贸wi艂 G艂os przekazuja台cy ta台 wiadomos虂c虂 i jak pe艂ne mi艂os虂ci by艂oby przes艂anie w tej wiadomos虂ci zawarte.

Podzie台kowania nalez虈a台 sie台 tobie, kt贸ry us艂ysza艂es虂, poniewaz虈 sta艂es虂 sie台 pos艂an虂cem, kt贸ry przynosi z soba台 Jego G艂os i pozwala by Jego echo roznios艂o sie台 po ca艂ym s虂wiecie. Odbierz dzis虂 podzie台kowania od Boga, gdy sam Mu dzie台kujesz. Albowiem On chcia艂by ci zaofiarowac虂 te podzie台kowania, kt贸re mu z艂oz虈y艂es虂, odbieraja台c twoje dary z pe艂na台 mi艂os虂ci wdzie台cznos虂cia台 i zwracaja台c je zwielokrotnione tysia台ce, a nawet setki tysie台cy razy. Pob艂ogos艂awi twoje dary poprzez wsp贸艂dzielenie ich z toba台. A w ten spos贸b one zyskaja台 na mocy i urosna台 w si艂e台, az虈 wype艂nia台 ca艂y ten s虂wiat rados虂cia台 i wdzie台cznos虂cia台.

Przyjmuj jego podzie台kowania i przekazuj Jemu swoje wyrazy wdzie台cznos虂ci przez pie台tnas虂cie minut dwa razy dziennie. I us虂wiadomisz sobie Komu sk艂adasz podzie台kowania i Komu On dzie台kuje, gdy ty Jemu dzie台kujesz. Te s虂wie台te p贸艂 godziny, kt贸re mu dasz, zostana台 ci zwr贸cone w takich proporcjach, z虈e be台da台 to ca艂e lata za ofiarowane przez ciebie sekundy; moc, by zbawic虂 ten s虂wiat, nadejdzie ca艂e wieki szybciej, tylko z powodu twych podzie台kowan虂.

Przyjmij Jego podzie台kowania, a zrozumiesz, z jak wielka台 mi艂os虂cia台 utrzymuje On ciebie w Swym Umys虂le, jak g艂e台boko i bezgranicznie sie台 o ciebie troszczy, jak doskona艂a jest Jego wdzie台cznos虂c虂 dla ciebie. Pamie台taj, by co godzine台 o Nim pomys虂lec虂 i z艂oz虈yc虂 mu podzie台kowania za wszystko, co On da艂 Swojemu Synowi, by m贸g艂 wznies虂c虂 to ponad ten s虂wiat, pamie台taja台c swojego Ojca i swoja台 Jaz虂n虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15