Lekcja 122

Lekcja 122.

Listen to “LEKCJA 122 – Wybaczenie daje wszystko, czego chce台.” on Spreaker.

Przebaczenie daje mi wszystko, czego chce台.

Czy m贸g艂bys虂 chciec虂 czegos虂, czego przebaczenie nie mog艂oby ci dac虂? Chcesz pokoju? Przebaczenie proponuje ci go. Chcesz szcze台s虂cia, spokoju umys艂u, pewnos虂ci swego celu, poczucia w艂asnej wartos虂ci i dos虂wiadczania pie台kna przewyz虈szaja台cego pie台kno tego s虂wiata? Chcesz opieki i bezpieczen虂stwa oraz zawsze z虈yczliwej i niezawodnej ochrony? Chcesz ciszy, kt贸rej nie moz虈na zak艂贸cic虂, 艂agodnos虂ci, kt贸ra nie moz虈e byc虂 zraniona, wielkiego pocieszenia i odpoczynku tak doskona艂ego, z虈e nigdy nie moz虈e byc虂 zak艂贸cony?

Wszystko to, a nawet wie台cej, proponuje ci przebaczenie. Ono mieni sie台 w twych oczach gdy sie台 budzisz i daje ci rados虂c虂, z kt贸ra台 witasz dzien虂. G艂aszcze cie台 po czole gdy s虂pisz i spoczywa na twych powiekach, bys虂 nie spogla台da艂 we s虂nie na przeraz虈aja台ce i pe艂ne nikczemnos虂ci, z艂os虂liwe i atakuja台ce koszmary. A gdy sie台 budzisz ponownie, oferuje ci naste台pny dzien虂 szcze台s虂cia i pokoju. Wszystko to, a nawet wie台cej, proponuje ci przebaczenie.

Przebaczenie podnosi zas艂one台, kt贸ra ukrywa oblicze Chrystusa przed tymi, kt贸rzy patrza台 na ten s虂wiat swymi nieprzebaczaja台cymi oczami. Umoz虈liwia ci rozpoznanie Syna Boga i czys虂ci twa台 pamie台c虂 z wszelkich martwych mys虂li, by wspomnienia o twym Ojcu mog艂y sie台 pojawic虂 w twym umys虂le. Czy m贸g艂bys虂 chciec虂 czegos虂, czego przebaczenie nie mog艂oby ci dac虂? Jakich dar贸w, opr贸cz tych, warto by jeszcze szukac虂? Jaka wymys虂lona wartos虂c虂, b艂ahy skutek, czy nigdy nie dotrzymana, przelotna obietnica moz虈e dawac虂 wie台ksza台 nadzieje台, niz虈 to, co przynosi przebaczenie?

Dlaczego mia艂bys虂 poszukiwac虂 innych odpowiedzi opr贸cz tej, kt贸ra wyjas虂nia wszystko? W przebaczeniu jest doskona艂a odpowiedz虂 na niedoskona艂e pytania, bezsensowne pros虂by, nik艂a台 i pozbawiona台 entuzjazmu che台c虂 by s艂uchac虂, s艂aba台 pilnos虂c虂 i cze台s虂ciowe zaufanie. Tu jest odpowiedz虂! Nie szukaj jej juz虈 wie台cej. Nie znajdziesz z虈adnej innej zamiast niej.

Boz虈y plan zbawienia nie moz虈e sie台 zmienic虂, ani tez虈 nie moz虈e zawies虂c虂. Ba台dz虂 wdzie台czny za to, z虈e pozostaje on wcia台z虈 dok艂adnie takim, jakim go B贸g zaprojektowa艂. Niezmiennie, jest on do twej dyspozycji, pozostawiaja台c wcia台z虈 otwarte drzwi, wo艂aja台c cie台 spoza tych drzwi, serdecznie witaja台c i zapraszaja台c cie台 bys虂 wszed艂 i czu艂 sie台 jak u siebie w domu, bo jest to tw贸j dom.

Oto odpowiedz虂! Czy chcia艂bys虂 stac虂 na zewna台trz, gdy ca艂e Niebo czeka na ciebie wewna台trz? Przebacz, a zostanie ci przebaczone. To, co dasz, to otrzymasz. Nie ma z虈adnego innego planu zbawienia Syna Boga opr贸cz tego. Radujmy sie台 dzis虂, z虈e tak jest, bo w nim mamy odpowiedz虂, tak jasna台 i prosta台, z虈e z虈adne wprowadzenie w b艂a台d nie jest tu moz虈liwe. Ca艂a z艂oz虈onos虂c虂, kt贸ra台 ten s虂wiat snuje jak paja台k tkaja台cy delikatna台 paje台czyne台, znika przed moca台 i majestatem tego skrajnie prostego os虂wiadczenia prawdy.

Oto odpowiedz虂! Nie lekcewaz虈 jej, podejmuja台c ponowna台, bezcelowa台 we台dr贸wke台. Przyjmij zbawienie juz虈 teraz. To jest dar od Boga, a nie od tego s虂wiata. Ten s虂wiat nie moz虈e oferowac虂 dar贸w maja台cych jaka台s虂 wartos虂c虂 dla umys艂u, kt贸ry juz虈 otrzyma艂 to, co B贸g mu da艂 na w艂asnos虂c虂. B贸g chce, bys虂 zosta艂 dzis虂 zbawiony i aby zawi艂os虂ci twych sn贸w juz虈 d艂uz虈ej nie ukrywa艂y przed toba台 swej nicos虂ci.

Otw贸rz dzis虂 swe oczy i sp贸jrz na szcze台s虂liwy s虂wiat, gdzie mieszka pok贸j i bezpieczen虂stwo. Przebaczenie jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu ten szcze台s虂liwy s虂wiat nadchodzi by zasta台pic虂 piek艂o. Powstaje w ciszy by pojawic虂 sie台 przed twymi oczami w g艂e台bokim spokoju, w miare台 jak staroz虈ytne prawdy, cia台gle odradzane,聽wnikaja台 do twej s虂wiadomos虂ci. To, o czym sobie przypomnisz, jest nie do opisania. Jednak twoje przebaczenie w艂as虂nie to ci oferuje.

Pamie台taja台c o darach, jakie daje przebaczenie, podejmujemy sie台 dzis虂 naszych c虂wiczen虂 z nadzieja台 i wiara台, z虈e ten dzien虂 be台dzie dla nas dniem zbawienia. Szczerze i che台tnie be台dziemy dzis虂 go poszukiwac虂, s虂wiadomi, z虈e mamy klucz w naszych d艂oniach, przyjmuja台c Boz虈a台 odpowiedz虂 na piek艂o kt贸re wytworzylis虂my, lecz w kt贸rym juz虈 d艂uz虈ej nie chcielibys虂my przebywac虂.

Rano i wieczorem przeznaczmy rzeczywis虂cie kwadrans na poszukiwania, kt贸re zapewniaja台 koniec piek艂a. Rozpocznij te c虂wiczenia pe艂en nadziei, poniewaz虈 osia台gne台lis虂my punkt zwrotny, w kt贸rym droga staje sie台 duz虈o 艂atwiejsza. I teraz ta droga, kt贸ra台 jeszcze podr贸z虈ujemy, jest kr贸tka. Jestes虂my juz虈 rzeczywis虂cie bliscy wyznaczonego kon虂ca snu.

Zanurz sie台 w szcze台s虂ciu gdy rozpoczynasz te c虂wiczenia, gdyz虈 daja台 one ci pewne nagrody, nie tylko w postaci odpowiedzi na pytania, ale takz虈e w tym, co przynosi ci twoja akceptacja tych odpowiedzi. Dzis虂 be台dzie ci dane dos虂wiadczyc虂 pokoju, kt贸ry oferuje przebaczenie i rados虂ci, jaka台 daje ci podniesienie tej zas艂ony (skrywaja台cej oblicze Chrystusa).

W s虂wietle, kt贸re dzis虂 przyjmiesz, ten s虂wiat zacznie blakna台c虂, az虈 zniknie i wtedy zobaczysz jak pojawia sie台 inny s虂wiat, taki, z虈e brak s艂贸w, by go opisac虂. Teraz idziemy wprost do s虂wiat艂a i odbieramy dary, kt贸re by艂y dla nas przechowywane od pocza台tku czasu i czeka艂y na nadejs虂cie dnia dzisiejszego.

Przebaczenie proponuje ci wszystko czego chcesz. Dzis虂 wszystkie rzeczy, kt贸rych pragniesz, sa台 tobie dane. Nie dopus虂c虂 do utraty tych dar贸w przez ca艂y dzien虂, kiedy powracasz znowu do pose台pnego s虂wiata cia台g艂ych zmian i pozor贸w. Zatrzymaj te dary w swej jasnej s虂wiadomos虂ci, gdy widzisz niezmiennos虂c虂 w centrum zmian i s虂wiat艂o prawdy kryja台ce sie台 za pozorami.

Nie ulegnij pokusie, by pozwolic虂 twym darom sie台 wys虂lizna台c虂 i wymkna台c虂 z twej pamie台ci, ale trzymaj je mocno w swym umys虂le, pr贸buja台c mys虂lec虂 o nich przez minute台 co kaz虈dy kwadrans. Przypominaj sobie, jak cenne sa台 te dary, za pomoca台 naste台puja台cych s艂贸w, kt贸re maja台 moc zatrzymania tych dar贸w w twej s虂wiadomos虂ci przez ca艂y dzien虂:

Przebaczenie daje mi wszystko, czego chce台. Dzis虂 to uzna艂em to stwierdzenie za prawdziwe. Dzis虂 otrzyma艂em dary Boga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15