Lekcja 111

Przegl膮d III

Wste台p

Listen to “POWT脫RZENIE III –聽WPROWADZENIE DO LEKCJI 111-120” on Spreaker.

Dzis虂 rozpoczyna sie台 nasz naste台pny przegla台d. Powt贸rzymy przez dziesie台c虂 naste台pnych dni dwadzies虂cia ostatnich lekcji, po dwie lekcje dziennie. Be台dziemy przestrzegac虂 szczeg贸lnej formy tych c虂wiczen虂 i zalecamy dok艂adne jej stosowanie.

Rozumiemy, oczywis虂cie, z虈e moz虈e sie台 okazac虂 niemoz虈liwe, by kaz虈dego dnia i w kaz虈dej godzinie osia台gna台c虂 wszystko, co jest zalecane jako optymalne. Opuszczenie jakiejs虂 sesji c虂wiczen虂, z powodu niemoz虈liwos虂ci jej podje台cia w wyznaczonym czasie, nie stanowi przeszkody w uczeniu sie台. Nie jest tez虈 konieczne podejmowanie nadmiernego wysi艂ku, z虈eby nadrabiac虂 ilos虂ciowe zaleg艂os虂ci. Rytua艂y nie sa台 naszym celem i mog艂yby tylko przyczynic虂 sie台 do niepowodzenia w osia台gnie台ciu naszego celu.

Jednak uczenie be台dzie utrudnione, kiedy opus虂cisz jaka台s虂 sesje台 c虂wiczeniowa台, gdyz虈 brak ci che台ci, by pos虂wie台cic虂 jej ten czas, o kt贸ry jestes虂 proszony. Nie oszukuj sam siebie w tej kwestii. Nieche台c虂 moz虈e byc虂 starannie ukryta pod zas艂ona台 sytuacji, na kt贸re nie masz wp艂ywu. Naucz sie台 odr贸z虈niac虂 sytuacje, kt贸re nie bardzo sie台 nadaja台 do wykonywania przez ciebie c虂wiczen虂, od tych, kt贸re wykorzystujesz jako kamuflaz虈 dla ukrycia twej nieche台ci do ich wykonania.

Te sesje c虂wiczeniowe, kt贸re utraci艂es虂 z powodu nieche台ci wykonywania c虂wiczen虂, powinienes虂 wykonac虂, jak tylko zmienisz swe zdanie na temat swojego celu. Przejawiasz nieche台c虂 do wsp贸艂udzia艂u w praktykowaniu zbawienia tylko w贸wczas, jes虂li to k艂贸ci sie台 z celami, kt贸re sa台 ci bardziej drogie. Gdy juz虈 przestaniesz je cenic虂, pozw贸l, by sesje c虂wiczeniowe zasta台pi艂y twe b艂agalne pros虂by, z jakimi do tych cel贸w sie台 zwracasz. One ci nic nie da艂y. Ale twe c虂wiczenia moga台 ci wszystko zaoferowac虂. Przyjmij wie台c ich propozycje i niech pok贸j zagos虂ci w tobie.

Szczeg贸lna forma c虂wiczen虂, kt贸ra台 powinienes虂 stosowac虂 do tych przegla台d贸w, jest naste台puja台ca: Pos虂wie台c虂 dwa razy dziennie po pie台c虂 minut, lub nawet d艂uz虈ej jes虂li chcesz, na rozwaz虈anie idei przeznaczonych do powt贸rzenia. Przeczytaj jeszcze raz te idee i komentarze umieszczone dla kaz虈dej idei. Naste台pnie zacznij o nich mys虂lec虂, pozwalaja台c umys艂owi wia台zac虂 je z twymi potrzebami, pozornymi problemami i troskami.

Wprowadz虂 te idee do twego umys艂u i niech on ich uz虈yje tak jak chce. Zaufaj mu, z虈e uz虈yje ich ma台drze, maja台c zapewniona台 pomoc Tego, Kto da艂 te mys虂li tobie. Czemu moz虈esz ufac虂, jak nie temu, co jest w twoim umys虂le? Uwierz w ten przegla台d, gdyz虈 s虂rodki, jakich uz虈ywa Duch S虂wie台ty, nie zawioda台. Ma台dros虂c虂 twego umys艂u przyjdzie ci z pomoca台. Powierz mu kierownictwo od samego pocza台tku; naste台pnie z cicha台 ufnos虂cia台 wycofaj sie台 i pozw贸l swemu umys艂owi zag艂e台bic虂 sie台 w te mys虂li, kt贸re mu da艂es虂 tak, jak zosta艂y ci dane, by m贸g艂 ich uz虈yc虂.

Dano ci je w doskona艂ej ufnos虂ci; w doskona艂ej pewnos虂ci, z虈e uz虈yjesz ich dobrze; w doskona艂ej wierze, z虈e chcia艂bys虂 zrozumiec虂 to, o czym m贸wia台 i uz虈yc虂 ich dla siebie. Zaoferuj je swemu umys艂owi z tym samym zaufaniem, pewnos虂cia台 i wiara台. On nie zawiedzie. Jest on s虂rodkiem Ducha S虂wie台tego wybranym dla twego聽zbawienia. Poniewaz虈 tw贸j umys艂 ma Jego zaufanie, Jego s虂rodki musza台 r贸wniez虈 zas艂ugiwac虂 na twoje zaufanie.

Nalez虈y tu podkres虂lic虂 korzys虂ci, jakie odniesiesz, gdy na powt贸rzeni owe c虂wiczenia przeznaczysz pierwsze pie台c虂 minut dnia, zaraz po przebudzeniu, a takz虈e ostatnie pie台c虂 minut dnia, bezpos虂rednio przed zas虂nie台ciem. Gdy jest to niemoz虈liwe do wykonania, przynajmniej pr贸buj jedno z nich wykonac虂 rano, a drugie nie wczes虂niej, niz虈 na godzine台 przed p贸js虂ciem spac虂.

Te c虂wiczenia, kt贸re maja台 byc虂 wykonywane przez ca艂y dzien虂, sa台 r贸wnie waz虈ne, a moz虈e maja台 nawet wie台ksza台 wartos虂c虂. Masz bowiem inklinacje台 do c虂wiczen虂 jedynie w wyznaczonych okresach czasu, a potem zajmujesz sie台 innymi rzeczami, nie stosuja台c do nich tego, czego sie台 nauczy艂es虂. W rezultacie osia台gasz niewielkie poste台py i nie dajesz twej nauce szans udowodnienia, jak wielkie sa台 jej potencjalne dary dla ciebie. W cze台stym wykonywaniu c虂wiczen虂 jest kolejna szansa by je dobrze wykorzystac虂.

W tych powt贸rzeniach k艂adziemy nacisk na to, by nie odk艂adac虂 na bok nauki w czasie pomie台dzy d艂uz虈szymi sesjami c虂wiczeniowymi. Pr贸buj dokonywac虂 kr贸tkiego, ale traktowanego powaz虈nie, cogodzinnego przegla台du tych dw贸ch idei przeznaczonych do powt贸rzenia w danym dniu. Jednej uz虈yj o okres虂lonej godzinie, a druga台 zajmij sie台 p贸艂 godziny p贸z虂niej. Kaz虈dej z tych mys虂li nie musisz pos虂wie台cac虂 wie台cej czasu niz虈 tylko jedna台 chwile台. Powt贸rz ja台 i pozw贸l swemu umys艂owi pozostac虂 przez kr贸tka台 chwile台 w ciszy i pokoju. Naste台pnie zajmij sie台 innymi rzeczami, ale utrzymuj te台 mys虂l w sobie i pozw贸l, by ci pomog艂a zachowac虂 spok贸j przez ca艂y dzien虂.

Jes虂li tw贸j spok贸j zostanie naruszony, pomys虂l o niej znowu. Te c虂wiczenia sa台 zaplanowane tak, by pom贸c ci wyrobic虂 sobie nawyk stosowania wszystkiego, czego sie台 kaz虈dego dnia uczysz, do wszystkiego co robisz. Nie powtarzaj tej mys虂li po to, by ja台 potem od艂oz虈yc虂 na bok. Jej uz虈ytecznos虂c虂 dla ciebie nie ma granic. I ma ci s艂uz虈yc虂 na wszelkie sposoby, w kaz虈dej chwili, w kaz虈dym miejscu i zawsze, gdy potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy. Spr贸buj zatem zabrac虂 ja台 ze soba台, by ci towarzyszy艂a w sprawach codziennych i uczyn虂 ja台 s虂wie台ta台, godna台 Boz虈ego Syna, aby sta艂a sie台 do przyje台cia dla Boga i twojej Jaz虂ni.

Codziennym zadaniem tego przegla台du be台dzie wie台c ponowne wypowiadanie powtarzanych mys虂li co p贸艂 godziny. Nie zapominaj o nich. Ta druga szansa dla tych idei zapewni nam tak duz虈e poste台py, z虈e zakon虂czymy te powt贸rzeniowe c虂wiczenia osia台gaja台c na tyle wielkie korzys虂ci, iz虈 be台dziemy poruszac虂 sie台 juz虈 na twardszym gruncie, bardziej zdecydowanym krokiem i z mocniejsza台 wiara台.

Nie zapominaj, jak ma艂o sie台 nauczy艂es虂. Nie zapominaj, jak wiele moz虈esz sie台 teraz nauczyc虂. Nie zapominaj, z虈e tw贸j Ojciec potrzebuje ciebie, Gdy powtarzasz mys虂li, kt贸re On ci da艂.

Lekcja 111.

Listen to “LEKCJA 111 – Powto虂rzenie lekcji 91-92” on Spreaker.

Do powtarzania rano i wieczorem:

(91) Cuda sa台 widoczne w s虂wietle.

Nie moge台 widziec虂 w ciemnos虂ci. Niechaj s虂wiat艂o s虂wie台tos虂ci i prawdy rozs虂wietli m贸j umys艂 i niechaj ujrze台 w nim niewinnos虂c虂.

(92) Cuda sa台 widoczne w s虂wietle, a s虂wiat艂o i si艂a stanowia台 jednos虂c虂.

Widze台 dzie台ki sile, kt贸ra stanowi dar Boga dla mnie. Moja s艂abos虂c虂 jest ciemnos虂cia台, kt贸ra台 ten Jego dar rozwiewa, daja台c mi Jego si艂e台, by zaje台艂a miejsce tej s艂abos虂ci.

Co godzine台, o ustalonej godzinie:

Cuda sa台 widoczne w s虂wietle.

P贸艂 godziny p贸z虂niej:

Cuda sa台 widoczne w s虂wietle, a s虂wiat艂o i si艂a stanowia台 jednos虂c虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15