Lekcja 110

Lekcja 110.

Listen to “LEKCJA 110 – Jestem taki, jakim stworzy艂 mnie Bo虂g.” on Spreaker.

Jestem takim, jakim mnie B贸g stworzy艂.

Dzisiejsza台 idee台 be台dziemy od czasu do czasu powtarzac虂. Albowiem jest to jedyna mys虂l, kt贸ra by wystarczy艂a, aby cie台 zbawic虂 i zbawic虂 ten s虂wiat, gdybys虂 tylko uwierzy艂, z虈e jest ona prawdziwa. Jej prawdziwos虂c虂 by oznacza艂a, z虈e nie dokona艂es虂 z虈adnych rzeczywistych zmian w sobie, z虈e nie zmieni艂es虂 tez虈 wszechs虂wiata, zaste台puja台c to, co B贸g stworzy艂, strachem, z艂em, nieszcze台s虂ciem i s虂miercia台. Jes虂li wcia台z虈 pozostajesz takim, jakim B贸g cie台 stworzy艂, tw贸j strach nie ma znaczenia, z艂o nie jest rzeczywiste, a nieszcze台s虂cie i s虂mierc虂 nie istnieja台.

Dzisiejsza idea jest zatem wszystkim czego potrzebujesz, by umoz虈liwic虂 ca艂kowita台 korekcje台, kt贸ra uzdrowi tw贸j umys艂 i przyniesie tobie widzenie duchowe, kt贸re uzdrowi wszystkie b艂e台dy, pope艂nione przez jakikolwiek umys艂 w dowolnym miejscu i czasie. Idea ta jest wystarczaja台ca by uzdrowic虂 przesz艂os虂c虂 i uwolnic虂 przysz艂os虂c虂. Jest r贸wniez虈 wystarczaja台ca, by zaakceptowac虂 teraz虂niejszos虂c虂 taka台, jaka台 jest. Wystarcza takz虈e, by czas sta艂 sie台 dla tego s虂wiata s虂rodkiem ucza台cym jak uciec od czasu i od kaz虈dej zmiany, jaka台 mijaja台cy czas wydaje sie台 przynosic虂.

Jes虂li pozostajesz takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g, pozory nie moga台 zaste台powac虂 prawdy, zdrowie nie moz虈e zmienic虂 sie台 w chorobe台, s虂mierc虂 nie moz虈e zasta台pic虂 z虈ycia, ani strach mi艂os虂ci. Wszystko to w og贸le sie台 nie zdarzy艂o, jes虂li pozostajesz takim, jakim cie台 B贸g stworzy艂. Potrzebujesz tylko tej mys虂li, by odkupienie uwolni艂o s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata od przesz艂os虂ci.

W tej jednej mys虂li jest uniewaz虈niona ca艂a przesz艂os虂c虂; teraz虂niejszos虂c虂 jest zachowana, by ja台 spokojnie rozcia台gac虂 w bezczasowa台 przysz艂os虂c虂. Jes虂li jestes虂 takim, jakim cie台 stworzy艂 B贸g, to nie by艂o i nie ma z虈adnego oddzielenia twego umys艂u od Jego Umys艂u, nie ma tez虈 z虈adnego podzia艂u na tw贸j umys艂 i inne umys艂y, a istnieje tylko jednos虂c虂 w twoim umys虂le.

Uzdrawiaja台ca moc dzisiejszej idei nie ma granic. Ona rodzi wszelkie cuda i przywraca prawde台 s虂wiadomos虂ci tego s虂wiata. C虂wicz dzisiejsza台 idee台 z wdzie台cznos虂cia台. To jest prawda, kt贸ra przybywa by cie台 uwolnic虂. To jest prawda, kt贸ra台 B贸g ci obieca艂. To jest S艂owo, wraz z kt贸rym kon虂czy sie台 wszelki smutek.

Cogodzinne pie台ciominutowe okresy c虂wiczen虂 rozpocznij naste台puja台cym cytatem z Tekstu:

Jestem takim, jakim stworzy艂 mnie B贸g. Jego Syn nie moz虈e cierpiec虂. Jestem Jego Synem.

Naste台pnie, z tym stwierdzeniem mocno osadzonym w twym umys虂le, spr贸buj w nim odkryc虂 Jaz虂n虂, Kt贸ra jest s虂wie台tym Synem Samego Boga.

Poszukuj we w艂asnym wne台trzu Tego, Kto jest Chrystusem w tobie, Synem Boga i bratem dla tego s虂wiata, Zbawicielem, kt贸ry zosta艂 na zawsze zbawiony i kt贸ry ma moc zbawiania kaz虈dego, kto Go dotknie,聽nawet lekko, prosza台c o S艂owo, kt贸re mu m贸wi, z虈e jest on Jego bratem.

Jestes虂 takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Dzis虂 uczcij swoja台 Jaz虂n虂. Nie czcij dzis虂 grobowych wizerunk贸w, kt贸re wytworzy艂es虂, by zasta台pi艂y Syna Boga. G艂e台boko w twym umys虂le s虂wie台ty Chrystus czeka na to, bys虂 uzna艂, z虈e jest On toba台. Gdy On jest nie uznany i nieznany, wtedy nie znasz siebie i jestes虂 zagubiony.

Be台dziemy pamie台tac虂 o Nim przez ca艂y dzien虂, z sercami pe艂nymi wdzie台cznos虂ci i kochaja台cymi mys虂lami dla wszystkich, kt贸rych dzis虂 spotkamy. Albowiem w艂as虂nie tak przypominamy sobie Jego. I powiemy, by m贸c przypomniec虂 sobie Jego Syna, nasza台 s虂wie台ta台 Jaz虂n虂 i Chrystusa w kaz虈dym z nas:

Jestem takim, jakim stworzy艂 mnie B贸g.

Deklarujmy te台 prawde台 tak cze台sto, jak to jest moz虈liwe. To jest w艂as虂nie S艂owo Boz虈e, kt贸re cie台 uwalnia. To jest klucz, kt贸ry otwiera bramy Niebios i kt贸ry umoz虈liwia ci osia台gnie台cie pokoju Boga i wejs虂cie do Jego wiecznos虂ci.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15