Lekcja 108

Lekcja 108.

Listen to “LEKCJA 108 – Dawanie i otrzymywanie sa台 w rzeczywistos虂ci jednym.” on Spreaker.

W s虂wietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia台 jednos虂c虂.

Od dzisiejszej idei zalez虈y widzenie duchowe. Jest w niej s虂wiat艂o, poniewaz虈 godzi ze soba台 wszelkie pozorne przeciwien虂stwa. A czym jest s虂wiat艂o, jes虂li nie zrodzonym w pokoju rozwia台zaniem wszelkich twych konflikt贸w i przemiana台 b艂e台dnych mys虂li, sprowadzaja台ca台 je do jednego poje台cia, kt贸re jest w pe艂ni prawdziwe? Ale nawet i to poje台cie zniknie, poniewaz虈 Mys虂l, kt贸ra za nim stoi, zajmie jego miejsce. I od tej chwili pok贸j jest juz虈 z toba台 na zawsze, gdyz虈 wtedy sen sie台 kon虂czy.

Prawdziwe s虂wiat艂o, kt贸re czyni moz虈liwym widzenie duchowe, nie jest postrzegane przez oczy cia艂a. Jest ono stanem tak zjednoczonego umys艂u, z虈e ciemnos虂c虂 nie moz虈e byc虂 juz虈 w og贸le postrzegana. To, co jest tym samym, jest widziane jako jedno, a to, co sie台 r贸z虈ni, pozostaje niezauwaz虈one, bo tego tam nie ma.

To jest takie s虂wiat艂o, kt贸re nie pokazuje przeciwien虂stw, a widzenie duchowe, kt贸re jest uzdrowionym widzeniem, ma moc uzdrawiania. To jest s虂wiat艂o, kt贸re przynosi tw贸j pok贸j umys艂u innym umys艂om, z虈eby go wsp贸艂dzieli艂y i radowa艂y sie台, z虈e stanowia台 jednos虂c虂 z toba台 i z soba台. To jest s虂wiat艂o, kt贸re uzdrawia, gdyz虈 niesie z soba台 tylko pojedyncze postrzeganie, oparte na jednym uk艂adzie odniesienia, kt贸ry implikuje jedno znaczenie.

Tu w艂as虂nie dawanie i otrzymywanie sa台 widziane jako r贸z虈ne aspekty tej samej Mys虂li, kt贸rej prawdziwos虂c虂 nie zalez虈y od tego, kt贸ry aspekt jest widziany jako pierwszy, a kt贸ry wydaje sie台 byc虂 na drugim miejscu. Tu rozumie sie台 to, z虈e oba wyste台puja台 razem, a w ten spos贸b ta Mys虂l zachowuje swa台 ca艂kowitos虂c虂. I w tym rozumieniu jest podstawa godzenia wszelkich przeciwien虂stw, gdyz虈 sa台 one postrzegane z tej samej perspektywy, kt贸ra jednoczy te台 Mys虂l.

Jedna mys虂l, ca艂kowicie zjednoczona, pos艂uz虈y do zjednoczenia wszystkich mys虂li. To jest to samo, co powiedzenie, z虈e jedna korekcja wystarczy dla wszystkich korekcji, lub z虈e pe艂ne przebaczenie jednemu bratu wystarczy by zbawic虂 wszystkie umys艂y. Bowiem sa台 to szczeg贸lne przypadki jedynego prawa, kt贸re odnosi sie台 do kaz虈dego rodzaju wiedzy, jes虂li prawem tym zarza台dza Ten, kt贸ry zna prawde台.

Nauczenie sie台, z虈e dawanie i otrzymywanie sa台 tym samym, jest szczeg贸lnie uz虈yteczne, gdyz虈 moz虈na to bardzo 艂atwo wypr贸bowac虂, przekonuja台c sie台, z虈e to prawda. A gdy w tym szczeg贸lnym przypadku udowodnimy, z虈e to zawsze dzia艂a ilekroc虂 tego pr贸bujemy, wtedy moz虈emy to uog贸lnic虂 na inne obszary wa台tpliwos虂ci i podw贸jnego widzenia. A sta台d moz虈na to rozcia台gna台c虂 i ostatecznie dojs虂c虂 do jednej Mys虂li, kt贸ra jest podstawa台 wszystkich mys虂li.

Dzis虂 c虂wiczymy szczeg贸lny przypadek dawania i otrzymywania. Rezultaty dzisiejszej lekcji stana台 sie台 oczywiste, poniewaz虈 nie moz虈na ich przegapic虂. Dawac虂 to znaczy otrzymywac虂. Dzis虂 spr贸bujemy zaproponowac虂 kaz虈demu pok贸j i zobaczymy, jak szybko pok贸j powraca do nas. S虂wiat艂o jest spokojem, a w tym spokoju dany jest nam wzrok niefizyczny i moz虈emy naprawde台 widziec虂.

Rozpoczynamy wie台c dzis虂 nasze sesje c虂wiczeniowe naste台puja台ca台 instrukcja台, m贸wia台c:

W s虂wietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia台 jednos虂c虂. Otrzymam to, co teraz daje台.

Naste台pnie zamknij oczy i przez pie台c虂 minut mys虂l o tym, co chcia艂bys虂 dac虂 kaz虈demu, by miec虂 to dla siebie. M贸g艂bys虂, na przyk艂ad, powiedziec虂:

Oferuje台 kaz虈demu spok贸j. Oferuje台 kaz虈demu pok贸j umys艂u.

Oferuje台 kaz虈demu 艂agodnos虂c虂.

Sk艂adaj kaz虈da台 oferte台 powoli i r贸b potem ma艂a台 przerwe台, oczekuja台c odebrania daru, kt贸ry da艂es虂. I powr贸ci on do ciebie w takiej ilos虂ci, w jakiej go da艂es虂. Przekonasz sie台, z虈e dostaniesz dok艂adny zwrot tego co da艂es虂, gdyz虈 w艂as虂nie o to prosi艂es虂. Moz虈e byc虂 takz虈e pomocne mys虂lenie o kims虂 konkretnym, komu dajesz swe dary. Jest on wtedy przedstawicielem wszystkich innych i poprzez niego dajesz je wszystkim.

Nasza dzisiejsza bardzo prosta lekcja wiele cie台 nauczy. Od tego momentu be台dziesz lepiej rozumia艂 zwia台zki przyczynowo skutkowe i twoje poste台py be台da台 teraz czynione duz虈o szybciej. Pomys虂l o tym, z虈e dzisiejsze c虂wiczenia przyspiesza台 twe uczenie sie台, kt贸re stanie sie台 jeszcze szybsze za kaz虈dym razem, gdy powiesz, 鈥濿 s虂wietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia台 jednos虂c虂”.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15