Lekcja 107

Lekcja 107.

Listen to “LEKCJA 107 – Prawda naprawi wszystkie b艂臋dy w moim umy艣le.” on Spreaker.

Prawda naprawi wszelkie b艂e台dy w mym umys虂le.

C贸z虈, jak nie prawda, moz虈e skorygowac虂 iluzje? I czymz虈e sa台 b艂e台dy jak nierozpoznanymi iluzjami? Tam, gdzie pojawi艂a sie台 prawda, iluzje przestaja台 istniec虂. Po prostu znikaja台, nie pozostawiaja台c s虂ladu, kt贸ry by o nich przypomina艂. Bez wiary sa台 nieobecne, poniewaz虈 tylko wiara powo艂uje je do z虈ycia. Przemieniaja台 sie台 w nicos虂c虂, wracaja台c tam, ska台d przysz艂y. Powstaja台 z prochu i w proch sie台 obracaja台, gdyz虈 tylko prawda pozostaje.

Czy moz虈esz sobie wyobrazic虂, czym jest stan umys艂u bez iluzji? Jak sie台 go odczuwa? Spr贸buj sobie przypomniec虂 taka台 chwile台 – moz虈e minute台, a moz虈e jeszcze mniej – gdy nic nie zak艂贸ca艂o spokoju twego umys艂u, gdy by艂es虂 pewny, z虈e jestes虂 kochany i bezpieczny. Naste台pnie spr贸buj sobie wyobrazic虂, jak by to by艂o, gdyby ten moment zosta艂 rozcia台gnie台ty az虈 do kon虂ca czasu i do wiecznos虂ci. Naste台pnie niech to odczucie spokoju zostanie zwielokrotnione sto razy, a potem jeszcze raz zwielokrotnione sto razy.

Teraz masz juz虈 jaka台s虂 ma艂a台 wskaz贸wke台, nie wie台ksza台 niz虈 jakies虂 s艂abe przeczucie stanu, w jakim znajdzie sie台 tw贸j umys艂, gdy pojawi sie台 w nim prawda. Bez iluzji nie by艂by moz虈liwy ani strach, ani wa台tpliwos虂ci czy atak. Gdy nadchodzi prawda, kon虂czy sie台 wszelki b贸l, gdyz虈 nie ma wtedy miejsca na przelotne mys虂li i martwe idee. Prawda wchodzi do twego umys艂u zajmuja台c go ca艂kowicie, uwalniaja台c cie台 od wszelkich ulotnych wierzen虂 i przekonan虂. Nie ma ich, poniewaz虈 na ich miejscu jest teraz prawda. Nie moz虈na ich nigdzie spotkac虂, gdyz虈 prawda jest teraz wsze台dzie i na zawsze.

Gdy przybywa prawda, nie pozostaje tylko przez chwile台, by znikna台c虂 lub zmienic虂 sie台 w cos虂 innego. Nie przemienia sie台, ani nie przetwarza swej postaci, ani tez虈 nie pojawia sie台 cyklicznie by znikna台c虂 i potem ukazac虂 sie台 sie台 ponownie. Pozostaje dok艂adnie taka台, jaka台 zawsze by艂a, by moz虈na by艂o na niej polegac虂 w kaz虈dej potrzebie i miec虂 do niej pe艂ne zaufanie w sprawie wszelkich pojawiaja台cych sie台 trudnos虂ci i wa台tpliwos虂ci zrodzonych z pozor贸w, jakie ten s虂wiat przedstawia. One zostana台 rozwiane, gdy prawda naprawi b艂e台dy w twym umys虂le.

Gdy przybywa prawda, chroni pod swymi skrzyd艂ami dar doskona艂ej sta艂os虂ci i mi艂os虂ci, kt贸ra nie za艂amuje sie台 w obliczu b贸lu, ale sie台ga poza niego, stale i pewnie. Tym jest w艂as虂nie dar uzdrowienia, albowiem prawda nie potrzebuje obrony i dlatego z虈aden atak nie jest moz虈liwy. Iluzje moga台 byc虂 przeniesione do prawdy, by je ona przemieni艂a. Ale prawdy nie moz虈na przenies虂c虂 do iluzji, aby tam je przemienic虂 w prawde台, poniewaz虈 prawda wznosi sie台 wysoko ponad iluzjami.

Prawda nie moz虈e nadejs虂c虂, a potem odejs虂c虂, nie moz虈e sie台 przemieszczac虂 ani zmieniac虂, teraz ukazywac虂 sie台 w tym, a potem w tamtym, unikaja台c schwytania i w kon虂cu uciekaja台c przed nim. Ona sie台 nie ukrywa. Pozostaje w pe艂nym s虂wietle i jest w spos贸b oczywisty doste台pna. Jest absolutnie niemoz虈liwe, by ktos虂 naprawde台 jej szuka艂 i nie znalaz艂. Dzien虂 dzisiejszy jest dniem prawdy. Oddaj prawdzie sprawiedliwos虂c虂, a ona odda tobie. Nie zosta艂es虂 stworzony po to by cierpiec虂 i umrzec虂. Tw贸j Ojciec chce, by te koszmary sie台 skon虂czy艂y. Niechaj prawda je przemieni.

Nie prosimy o to, czego nie mamy. Prosimy tylko o to, co do nas nalez虈y, bys虂my mogli rozpoznac虂 to jako nasza台 w艂asnos虂c虂. Dzis虂 c虂wiczymy przy akompaniamencie pewnos虂ci, kt贸ra zosta艂a zrodzona z prawdy. Nie proponujemy dzis虂 chwiejnych i niepewnych krok贸w iluzji. Jestes虂my tak pewni sukcesu, jak pewni jestes虂my, z虈e z虈yjemy, z虈e mamy nadzieje台, z虈e oddychamy i mys虂limy. Nie wa台tpimy, z虈e poda台z虈amy dzis虂 za prawda台 i liczymy na to, z虈e be台dzie ona obecna we wszystkich c虂wiczeniach, kt贸re dzis虂 wykonamy.

Rozpocznij c虂wiczenia prosza台c Tego, Kto towarzyszy ci w tym przedsie台wzie台ciu, aby przebywa艂 w twej s虂wiadomos虂ci, gdy wraz z nim poda台z虈asz naprz贸d. Nie jestes虂 wytworzony z cia艂a, krwi i kos虂ci, ale zosta艂es虂 stworzony przez ta台 sama台 Mys虂l, kt贸ra r贸wniez虈 Jemu da艂a z虈ycie. On jest twoim Bratem, tak podobnym do ciebie, z虈e wasz Ojciec wie, iz虈 obaj jestes虂cie tacy sami. To twoja台 Jaz虂n虂17 prosisz by ci towarzyszy艂a, a jak mog艂oby Jej brakowac虂 tam, gdzie ty jestes虂?

Prawda naprawi wszelkie b艂e台dy w twym umys虂le, kt贸ry m贸wi ci, z虈e m贸g艂bys虂 byc虂 od艂a台czony od Tego, kt贸ry jest twoja台 Jaz虂nia台. Zwracasz sie台 dzis虂 do Niego i przyrzekasz pozwolic虂 mu wype艂nic虂 Jego funkcje台 poprzez ciebie. Wsp贸艂dzielic虂 Jego funkcje台 to wsp贸艂dzielic虂 Jego rados虂c虂. Jego pewnos虂c虂 towarzyszy ci, gdy m贸wisz:

Prawda naprawi wszelkie b艂e台dy w moim umys虂le, a ja spoczne台 w Tym, Kt贸ry jest moja台 Jaz虂nia台.

Naste台pnie pozw贸l Mu cie台 przyprowadzic虂 艂agodnie do prawdy, kt贸ra cie台 okryje i przyniesie ci pok贸j tak g艂e台boki i niewzruszony, z虈e nieche台tnie powr贸cisz do znanego ci s虂wiata.

A jednak z zadowoleniem be台dziesz znowu spogla台dac虂 na ten s虂wiat. Albowiem przyniesiesz ze soba台 obietnice台 zmian, kt贸re ta prawda, kt贸ra ci towarzyszy, przyniesie temu s虂wiatu. Zmiany te be台da台 sie台 powie台kszac虂 z kaz虈dym z艂oz虈onym przez ciebie darem z pie台ciu minut, a b艂e台dy, kt贸re otaczaja台 s虂wiat, zostana台 naprawione, gdy tylko pozwolisz na ich korekte台 w twym umys虂le.

Nie zapomnij dzis虂 swej funkcji. Za kaz虈dym razem, gdy m贸wisz do siebie z ufnos虂cia台, 鈥濸rawda naprawi聽wszystkie b艂e台dy w mym umys虂le”, zwracasz sie台 do ca艂ego s虂wiata i do Tego, Kto chcia艂by wyzwolic虂 ten s虂wiat, tak jak chcia艂by wyzwolic虂 ciebie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15