Lekcja 105

Lekcja 105.

Listen to “LEKCJA 105 – Boz虈y poko虂j i rados虂c虂 sa台 moje.” on Spreaker.

Pok贸j Boz虈y i rados虂c虂 sa台 moje.

Pok贸j Boga i rados虂c虂 sa台 twoje. Dzisiaj je przyjmiemy wiedza台c, z虈e nalez虈a台 do nas. Be台dziemy pr贸bowali tez虈 zrozumiec虂, z虈e te dary zwielokrotniaja台 sie台, gdy je odbieramy. Nie sa台 one podobne do podarunk贸w, jakie moz虈e dawac虂 ten s虂wiat, w kt贸rych darczyn虂ca traci to co da艂, a obdarowany jest bogatszy dzie台ki jego stracie. To nie sa台 dary, ale transakcje uczynione z powodu winy. Dar naprawde台 dany nie pocia台ga za soba台 straty. Nie jest w贸wczas moz虈liwe, by jeden zyskiwa艂, poniewaz虈 inny traci. Gdyby tak by艂o, oznacza艂oby to istnienie ograniczen虂 i niedoboru.

Zatem takie transakcje nie stanowia台 z虈adnego podarunku. Takie 鈥瀌ary” sa台 tylko propozycja台 wymiany na cos虂 bardziej wartos虂ciowego; oprocentowanym kredytem, kt贸ry ma byc虂 w pe艂ni sp艂acony; tymczasowa台 poz虈yczka台 wraz z zobowia台zaniem do sp艂aty d艂ugu w wysokos虂ci wyz虈szej niz虈 wartos虂c虂 otrzymanego daru. To dziwne wypaczenie poje台cia dawania przenika wszelkie poziomy widzialnego s虂wiata. Ono pozbawia wszelkiego znaczenia dary, kt贸re wre台czasz i nie pozostawia ci niczego w tych, kt贸re otrzymujesz.

G艂贸wnym celem ustanowionym dla tego kursu jest zmiana twojego pogla台du na dawanie, abys虂 m贸g艂 otrzymywac虂. Dla ciebie dawanie sta艂o sie台 z虂r贸d艂em le台ku i dlatego chcia艂bys虂 unikna台c虂 tego jedynego s虂rodka, dzie台ki kt贸remu moz虈esz otrzymywac虂. Przyjmij pok贸j Boz虈y i rados虂c虂, a nauczysz sie台 innego sposobu patrzenia na dary. Boz虈e dary nigdy nie maleja台 gdy sa台 rozdawane. One dzie台ki temu tylko zwie台kszaja台 sie台.

Tak samo jak pok贸j i rados虂c虂 Nieba wzrosna台 gdy zaakceptujesz je jako Boz虈e dary dla ciebie, tak tez虈 wzros虂nie rados虂c虂 twego Stw贸rcy, kiedy zaakceptujesz Jego pok贸j i rados虂c虂 jako swoje. Prawdziwe dawanie jest tworzeniem. Rozcia台ga ono nieograniczonos虂c虂 ku temu co nieograniczone, wiecznos虂c虂 ku temu co ponadczasowe i mi艂os虂c虂 ku samej sobie. Ono dodaje do tego, co juz虈 jest ca艂kowite, lecz nie w kategoriach dodawania czegos虂 wie台cej, gdyz虈 to oznacza艂oby, z虈e przedtem by艂o mniej15. Ono dodaje w ten spos贸b, z虈e pozwala na wype艂nienie swego celu tym, kt贸rzy pragna台 rozdac虂 wszystko co maja台, aby zabezpieczyc虂 to dla siebie na zawsze.

Dzis虂 zaakceptuj rados虂c虂 i pok贸j Boz虈y jako swoje. Pozw贸l Mu spe艂nic虂 sie台 tak, jak on definiuje spe艂nienie. Zrozumiesz wtedy, z虈e to, co spe艂nia Jego, musi r贸wniez虈 spe艂niac虂 Jego Syna. Nie moz虈e On dawac虂 traca台c przy tym. Ty tez虈 nie moz虈esz. Przyjmij dzis虂 Jego dar rados虂ci i pokoju, a On podzie台kuje台 ci za tw贸j dar dla Niego.

Nasze dzisiejsze c虂wiczenia zaczna台 sie台 troche台 inaczej. Rozpocznij je dzis虂 mys虂la台c o swoich braciach, kt贸rym odm贸wi艂es虂 pokoju i rados虂ci, choc虂 im sie台 nalez虈a台, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich prawami Boga. W ten spos贸b odm贸wi艂es虂 sobie ich tu (na tym s虂wiecie). I tu musisz powr贸cic虂, by domagac虂 sie台 ich, jako swoich w艂asnych.

Pomys虂l o swoich 鈥瀢rogach” przez chwile台 i powiedz kaz虈demu, gdy tylko pojawi sie台 w twym umys虂le:

M贸j bracie, przynosze台 tobie pok贸j i rados虂c虂, aby rados虂c虂 i pok贸j Boga sta艂y sie台 moje.

W ten spos贸b przygotowujesz sie台 do rozpoznania Boz虈ych dar贸w dla ciebie i uwalniasz sw贸j umys艂 od wszystkiego, co mog艂oby uniemoz虈liwiac虂 osia台gnie台cie dzis虂 sukcesu. Teraz jestes虂 gotowy do przyje台cia daru pokoju i rados虂ci, kt贸ry B贸g ci da艂. Teraz jestes虂 got贸w dos虂wiadczyc虂 rados虂ci i pokoju, kt贸rych sobie odm贸wi艂es虂. Teraz moz虈esz powiedziec虂, 鈥濨oz虈y pok贸j i rados虂c虂 sa台 moje”, albowiem da艂es虂 to, co chcia艂bys虂 dostac虂.

Jes虂li przygotowa艂es虂 sw贸j umys艂 zgodnie z podanymi wskaz贸wkami, musisz odnies虂c虂 sukces. Albowiem pozwoli艂es虂 na usunie台cie wszystkich przeszk贸d na drodze do rados虂ci i pokoju, a zatem to, co jest twoje, moz虈e wreszcie do ciebie przybyc虂. Powiedz wie台c sobie, 鈥濨oz虈y pok贸j i rados虂c虂 sa台 moje”, zamknij oczy na chwile台 i pozw贸l by Jego G艂os zapewni艂 cie台, z虈e s艂owa, kt贸re wypowiadasz sa台 prawdziwe.

Spe台dzaj wie台c dzis虂 swoje pie台c虂 minut z Nim w kaz虈dej chwili, gdy tylko moz虈esz, ale nie mys虂l, z虈e jes虂li be台dzie tego mniej, bo nie moz虈esz dac虂 Mu wie台cej, to be台dzie to bezwartos虂ciowe. Pamie台taj aby przynajmniej co godzine台 wypowiadac虂 s艂owa, kt贸re wzywaja台 Go do tego, by ci da艂 to, co chce ci dac虂 i co chce bys虂 otrzyma艂. Niech twym mocnym postanowieniem be台dzie dzis虂 nie przeszkadzac虂 Jego Woli. A jes虂li jakis虂 brat wydaje sie台 kusic虂 cie台, bys虂 odm贸wi艂 Boz虈ego daru dla niego, postrzegaj to jako jeszcze jedna台 szanse台 by pozwolic虂 sobie przyja台c虂 te dary Boz虈e dla siebie. Naste台pnie pob艂ogos艂aw twego brata z wdzie台cznos虂cia台 i powiedz:

M贸j bracie, przynosz臋 tobie pok贸j i rado艣膰, aby rado艣膰 i pok贸j Boga sta艂y si臋 moje.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15