Lekcja 100

Lekcja 100.

Listen to “LEKCJA 100 – Moja rola w Boz虈ym planie zbawienia jest niezbe台dna.” on Spreaker.

Moja rola w Boz虈ym planie zbawienia jest niezbe台dna.

Tak jak Syn Boz虈y dope艂nia swego Ojca, tak tw贸j udzia艂 w Boz虈ym planie dope艂nia ten plan. Zbawienie musi wie台c odmienic虂 ta台 ob艂a台kana台 wiare台 w oddzielne mys虂li i oddzielne cia艂a, kt贸re wioda台 oddzielne z虈ywoty i poda台z虈aja台 swoimi oddzielnymi drogami. Jedna funkcja, wsp贸艂dzielona przez oddzielne umys艂y, jednoczy je w jednym celu, gdyz虈 kaz虈dy z nich jest dla nich wszystkich jednakowo niezbe台dny.

Boz虈a台 Wola台 wobec ciebie jest doskona艂e szcze台s虂cie. Dlaczego mia艂bys虂 sie台 sprzeciwiac虂 Jego Woli? Rola, jaka台 On dla ciebie zachowa艂 w realizacji Swojego planu, jest ci dana po to, bys虂 ponownie sta艂 sie台 takim, jakim On chce, z虈ebys虂 by艂. Ta rola jest tak samo niezbe台dna dla realizacji Jego planu jak dla twojego szcze台s虂cia. Twoja rados虂c虂 musi byc虂 pe艂na, by Jego plan by艂 zrozumia艂y dla tych, do kt贸rych On ciebie posy艂a. Zobacza台 swa台 funkcje台 w twym rozpromienionym obliczu i us艂ysza台 wezwanie Boga w twym pe艂nym szcze台s虂cia us虂miechu.

Jestes虂 rzeczywis虂cie niezbe台dny w Boz虈ym planie zbawienia. Bez twej rados虂ci Jego rados虂c虂 jest niepe艂na. Bez twego us虂miechu s虂wiat nie moz虈e zostac虂 zbawiony. Gdy jestes虂 smutny, s虂wiat艂o, kt贸re sam B贸g ustanowi艂 s虂rodkiem zbawienia tego s虂wiata, jest przyc虂mione i wyblak艂e i nikt sie台 nie s虂mieje, gdyz虈 wszelki s虂miech moz虈e jedynie byc虂 echem twego s虂miechu.

Jestes虂 rzeczywis虂cie niezbe台dny w Boz虈ym planie zbawienia. Tak samo, jak twoje s虂wiat艂o rozjas虂nia kaz虈de s虂wiat艂o s虂wieca台ce w Niebie, tak tez虈 twoja rados虂c虂 na ziemi wzywa wszystkie umys艂y by porzuci艂y wszelkie swe z虈ale i zaje台艂y swoje miejsce obok ciebie w Boz虈ym planie. Boz虈y pos艂an虂cy sa台 rados虂ni i ich rados虂c虂 uzdrawia smutek i rozpacz. Sa台 oni dowodem, z虈e B贸g chce doskona艂ego szcze台s虂cia dla wszystkich, kt贸rzy przyjma台 dary swojego Ojca i stana台 sie台 one ich w艂asnos虂cia台.

Nie pozw贸lmy dzis虂 sobie na smutek. Albowiem jes虂li tak uczynimy, to nie odniesiemy sukcesu w wype艂nianiu roli, kt贸ra jest niezbe台dna zar贸wno w Boz虈ym planie jak i dla twego duchowego widzenia. Smutek jest oznaka台, z虈e chcia艂bys虂 odgrywac虂 inna台 role台, zamiast tej, kt贸ra zosta艂a ci przydzielona przez Boga. W ten spos贸b niewa台tpliwie nie uda ci sie台 pokazac虂 temu s虂wiatu, jak wielkiego szcze台s虂cia On pragnie dla ciebie. A wtedy nie rozpoznasz, z虈e jest ono twoje.

Dzis虂 postaramy sie台 zrozumiec虂, z虈e rados虂c虂 jest twoja台 funkcja台 tu, na tym s虂wiecie. Jes虂li jestes虂 smutny, twoja rola pozostaje niewype艂niona i ca艂y ten s虂wiat jest w ten spos贸b pozbawiony rados虂ci wraz z toba台. B贸g prosi cie台, bys虂 by艂 szcze台s虂liwy, aby ten s虂wiat m贸g艂 ujrzec虂, jak bardzo On kocha Swego Syna i by m贸g艂 sie台 przekonac虂, z虈e nie chce On, by jakikolwiek smutek os艂abi艂 jego rados虂c虂 i by jakis虂 strach go dre台czy艂, zak艂贸caja台c spok贸j. Dzis虂 jestes虂 Boz虈ym pos艂an虂cem. Przynosisz Jego szcze台s虂cie wszystkim, na kt贸rych spogla台dasz; Jego pok贸j kaz虈demu, kto patrzy na ciebie i widzi Jego przes艂anie w twym szcze台s虂liwym obliczu.

Przygotujemy sie台 dzis虂 do naszych pie台ciominutowych okres贸w c虂wiczen虂 poprzez odczuwanie narastaja台cego w nas szcze台s虂cia, kt贸re jest zgodne z Wola台 naszego Ojca i nasza台. Rozpocznij c虂wiczenie od mys虂li, kt贸ra台 zawiera dzisiejsza idea. Naste台pnie us虂wiadom sobie to, z虈e twa台 rola台 jest byc虂 szcze台s虂liwym. Tylko o to sie台 ciebie prosi, a takz虈e kaz虈dego, kto chce zaja台c虂 swoje miejsce pos虂r贸d Boz虈ych pos艂an虂c贸w. Pomys虂l, co to znaczy. By艂es虂 w b艂e台dzie wierza台c, z虈e prosi sie台 ciebie o ofiare台. Zgodnie z Boz虈ym planem ty tylko otrzymujesz i nigdy nie tracisz, nie pos虂wie台casz sie台, ani nie umierasz.

Spr贸bujmy teraz odnalez虂c虂 te台 rados虂c虂, kt贸ra jest dla nas i dla ca艂ego s虂wiata potwierdzeniem Boz虈ej Woli wzgle台dem nas. Twoim zadaniem jest odnalez虂c虂 ja台 tu i teraz. Po to tu przyby艂es虂. Niechaj ten dzien虂 be台dzie dniem twego sukcesu! Sp贸jrz g艂e台boko wewna台trz siebie, nie niepokojony przez wszelkie pr贸z虈ne mys虂li i g艂upie cele, gdy wznosisz sie台 aby spotkac虂 Chrystusa w tobie.

On tam be台dzie. A ty moz虈esz teraz do Niego dotrzec虂. Czemuz虈 innemu m贸g艂bys虂 sie台 przygla台dac虂, jak nie Jemu, Kt贸ry czeka na to, bys虂 m贸g艂 na niego spojrzec虂? Jakaz虈 to pr贸z虈na mys虂l mog艂aby miec虂 moc, by cie台 przed tym powstrzymac虂? Jakiz虈 to g艂upi cel m贸g艂by przeszkodzic虂 ci w odniesieniu sukcesu, kiedy Tym, kt贸ry wzywa ciebie, jest Sam B贸g?

On tam be台dzie. Jestes虂 niezbe台dny w Jego planie. Jestes虂 dzis虂 Jego pos艂an虂cem. I musisz odnalez虂c虂 to, co On chcia艂by bys虂 dawa艂. Nie zapomnij o dzisiejszej idei w czasie pomie台dzy twoimi pie台ciominutowymi, powtarzanymi co godzine台 okresami c虂wiczen虂. Dzis虂 wzywa cie twoja Jaz虂n虂. A za kaz虈dym razem, gdy m贸wisz, z虈e jestes虂 niezbe台dny w Boz虈ym planie zbawienia tego s虂wiata, odpowiadasz Bogu na to wezwanie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15