Lekcja 0

Wste台p

Teoretyczne podstawy, jakich dostarcza tekst pierwszej cze台s虂ci kursu, sa台 niezbe台dne jako fundament, kt贸ry nadaje sens c虂wiczeniom zawartym w tej drugiej cze台s虂ci. Jednak dopiero przerobienie tych c虂wiczen虂 umoz虈liwi osia台gnie台cie celu tego kursu. Mewy trenowany umys艂 nie moz虈e osia台gna台c虂 niczego. Celem tego kursu jest wytrenowanie twego umys艂u w taki spos贸b, aby jego mys虂lenie bieg艂o zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez cze台s虂c虂 teoretyczna台.

C虂wiczenia sa台 bardzo proste. Nie zajmuja台 one duz虈o czasu i nie ma z虈adnego znaczenia, gdzie je wykonujesz. Nie wymagaja台 przygotowania. Na wykonanie wszystkich c虂wiczen虂 potrzebny jest jeden rok. C虂wiczenia sa台 ponumerowane od 1 do 365. Nie podejmuj sie台 wykonywania wie台kszej ilos虂ci c虂wiczen虂 niz虈 jednego zestawu dziennie.

Druga cze台s虂c虂 kursu zawieraja台ca c虂wiczenia jest podzielona na dwie g艂贸wne sekcje; pierwsza dotyczy usunie台cia sposobu w jaki teraz widzisz, a druga prowadzi do przyswojenia prawdziwego postrzegania. Z wyja台tkiem okres贸w powt贸rzen虂, kaz虈de c虂wiczenie, przeznaczone na okres虂lony dzien虂, jest zaprojektowane wok贸艂 jednej g艂贸wnej idei, kt贸ra jest podana na pocza台tku. Po niej naste台puje opis okres虂lonych procedur, za pomoca台 kt贸rych kaz虈da idea1 na dany dzien虂 ma byc虂 praktycznie zastosowana.

Celem tej cze台s虂ci praktycznej kursu jest systematyczny trening umys艂u w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na tym s虂wiecie. C虂wiczenia sa台 zaplanowane aby pom贸c ci w uog贸lnieniu tych lekcji w taki spos贸b, z虈e zrozumiesz, iz虈 kaz虈da z nich ma zastosowanie do wszystkich i wszystkiego co widzisz.

Przenoszenie (rezultat贸w) c虂wiczen虂 w prawdziwym postrzeganiu nie naste台puje w taki spos贸b, w jaki odbywa sie台 to na tym s虂wiecie. Jez虈eli prawdziwe postrzeganie by艂o osia台gnie台te w zwia台zku z jaka台s虂 osoba台, sytuacja台 lub wydarzeniem, jego ca艂kowite przeniesienie na wszystkich i wszystko jest pewne. Z drugiej strony, jeden wyja台tek percepcji utrzymywanej poza prawdziwym postrzeganiem, czyni niemoz虈liwym jego osia台gnie台cie gdziekolwiek.

Jedyne regu艂y, kt贸re maja台 byc虂 zawsze przestrzegane, sa台 naste台puja台ce: Po pierwsze, c虂wiczenia maja台 byc虂 wykonywane z duz虈a台 dok艂adnos虂cia台, s虂cis虂le wed艂ug podanych wskaz贸wek. To pomoz虈e ci uog贸lnic虂 przedstawione idee, bys虂 m贸g艂 odnies虂c虂 je do kaz虈dej sytuacji, w kt贸rej sie台 znajdujesz, oraz do wszystkich i wszystkiego, co sie台 z ta台 sytuacja台 wia台z虈e. Po drugie, ba台dz虂 pewien, z虈e te idee sa台 uniwersalne i nigdy nie zak艂adaj, z虈e sa台 jacys虂 ludzie, sytuacje lub rzeczy, do kt贸rych te idee sie台 nie stosuja台. To by zak艂贸ca艂o przenoszenie (rezultat贸w) treningu. W naturze prawdziwego postrzegania lez虈y to, z虈e nie ma ono ograniczen虂. Jest wie台c ono przeciwien虂stwem sposobu, w jaki widzisz teraz.

Og贸lnym celem tych c虂wiczen虂 jest zwie台kszenie twoich zdolnos虂ci rozprzestrzeniania idei, kt贸re be台dziesz praktykowa艂, aby obja台c虂 nimi wszystko. Nie be台dzie to wymagac虂 z虈adnego wysi艂ku. Te c虂wiczenia same w sobie spe艂niaja台 warunki dla tego rodzaju przeniesienia.

Niekt贸re idee przedstawione w tej cze台s虂ci kursu uznasz za niewiarygodne, a inne moga台 sie台 tobie wydawac虂 ca艂kiem zaskakuja台ce. To nie ma znaczenia. Jestes虂 tylko proszony, aby zastosowac虂 te idee wed艂ug podanych wskaz贸wek. Nikt nie prosi cie台 o ich jaka台kolwiek ocene台. Jestes虂 jedynie proszony, aby je uz虈yc虂. To w艂as虂nie ich uz虈ycie sprawi, z虈e stana台 sie台 dla ciebie sensowne i pokaz虈e ci, z虈e sa台 prawdziwe.

Zapamie台taj tylko to: nie musisz wierzyc虂 w te idee, nie musisz ich akceptowac虂, nie musisz nawet ich z虈yczliwie przyjmowac虂. Niekt贸rym z nich moz虈esz nawet stawiac虂 czynny op贸r. Nic z tych rzeczy nie be台dzie mia艂o znaczenia, ani nie zmniejszy ich skutecznos虂ci. Ale nie pozwalaj sobie czynic虂 wyja台tk贸w w stosowaniu idei zawartych w tej cze台s虂ci kursu i bez wzgle台du na reakcje, jakie te idee moga台 wywo艂ac虂, uz虈yj ich. Niczego wie台cej sie台 nie wymaga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15