Lekcja 365

Zakon虂czenie

Listen to “EPILOG – Ostatnia wiadomo艣膰” on Spreaker.

Ten kurs jest pocza台tkiem, a nie kon虂cem. Wraz z toba台 idzie tw贸j Przyjaciel. Nie jestes虂 sam. Nikt, kto Go wzywa, nie moz虈e wo艂ac虂 na pr贸z虈no. Gdy cokolwiek cie台 martwi czy sprawia k艂opot, ba台dz虂 pewien, z虈e On ma na to odpowiedz虂 i che台tnie ci jej udzieli, jes虂li tylko zwr贸cisz sie台 do Niego i Go o to poprosisz. Nie odm贸wi ci rozwia台zania jakiegokolwiek problemu, kt贸ry wydaje sie台 martwic虂 cie台. Zna On bowiem spos贸b rozwia台zania wszystkich problem贸w i wyjas虂nienia wszystkich wa台tpliwos虂ci. Jego pewnos虂c虂 nalez虈y do ciebie. Wystarczy tylko, z虈e o nia台 poprosisz i be台dzie ci dana.

Jestes虂 tak pewien swego przybycia do domu, jak pewna jest droga, po kt贸rej porusza sie台 s艂on虂ce zar贸wno zanim wzejdzie, jak i po zachodzie, a takz虈e w tych godzinach pomie台dzy wschodem i zachodem, w kt贸rych os虂wietla ziemie台. W rzeczywistos虂ci twoja droga jest jeszcze pewniejsza. Jest bowiem niemoz虈liwe by zmienic虂 droge台 tych, kt贸rych B贸g wezwa艂 do Siebie. A zatem ba台dz虂 pos艂uszny swojej woli i poda台z虈aj za Tym, Kt贸rego uzna艂es虂 za sw贸j g艂os, m贸wia台cy ci, czego naprawde台 chcesz i czego potrzebujesz. G艂os przemawiaja台cy w imieniu Boga jest zar贸wno Jego, jak i tw贸j. A poprzez ten G艂os m贸wi On o wolnos虂ci i prawdzie.

Nie ustanawia sie台 juz虈 wie台cej z虈adnych szczeg贸lnych lekcji, poniewaz虈 nie ma takiej potrzeby. Odta台d s艂uchaj tylko G艂osu przemawiaja台cego w imieniu Boga i w imieniu twojej Jaz虂ni, kiedy oddalasz sie台 od tego s虂wiata, by zamiast niego szukac虂 prawdziwej rzeczywistos虂ci. On be台dzie kierowa艂 twymi wysi艂kami, m贸wia台c ci dok艂adnie co masz robic虂, jak masz kierowac虂 swym umys艂em i kiedy masz przybyc虂 do Niego w ciszy, prosza台c o Jego niezawodne prowadzenie i Jego S艂owo, kt贸re przynosi pewnos虂c虂. To Jego S艂owo da艂 ci B贸g. To Jego S艂owo przyjmujesz jako swoje w艂asne.

I teraz powierzam ciebie Jego d艂oniom, bys虂 sta艂 sie台 Jego wiernym uczniem, maja台c Go za Przewodnika, gdy stykasz sie台 z kaz虈da台 trudnos虂cia台 i dos虂wiadczasz wszelkiego b贸lu, o kt贸rym mys虂lisz, z虈e jest prawdziwy. On nie da ci przemijaja台cych przyjemnos虂ci, albowiem On daje tylko to co wieczne i to co dobre. Niechaj On Sam przygotowuje cie台 dalej. Zas艂uz虈y艂 na twe zaufanie, m贸wia台c ci codziennie o twym Ojcu, twoim bracie i twojej Jaz虂ni. I be台dzie to kontynuowac虂. Teraz idziesz juz虈 z Nim, tak pewny Jego, jak On jest pewien tego, gdzie聽idziesz; teraz masz w sobie taka台 pewnos虂c虂, z jaka台 On wie, jak powinienes虂 kontynuowac虂 swa台 we台dr贸wke台; teraz jestes虂 tak pewny Jego, jak On jest pewny twego celu, twego bezpiecznego dotarcia do tego celu i szcze台s虂liwego zakon虂czenia twej podr贸z虈y.

Koniec jest pewny, jak r贸wniez虈 pewne sa台 s虂rodki, kt贸re do niego prowadza台. M贸wimy wie台c temu 鈥濧men”. Be台dzie ci dok艂adnie powiedziane, czego B贸g chce dla ciebie, za kaz虈dym razem, gdy staniesz przed jakims虂 wyborem. I ten G艂os be台dzie m贸wic虂 w imieniu Boga i w imieniu twojej Jaz虂ni, sprawiaja台c, z虈e na pewno nie be台dziesz sie台 juz虈 domaga艂 piek艂a, a kaz虈dy wyb贸r, jakiego dokonasz, przybliz虈y cie台 do Nieba. A wie台c od tej pory idziemy z Nim, zwracaja台c sie台 do Niego o przewodnictwo, o pok贸j i o wskazanie w艂as虂ciwego kierunku. Na naszej drodze towarzyszy nam rados虂c虂. Albowiem wracamy do domu przez otwarte drzwi, kt贸re B贸g pozostawi艂 niezamknie台te na nasze powitanie.

Ufamy drogom prowadza台cym do Niego i m贸wimy 鈥濧men”. W pokoju be台dziemy kontynuowac虂 poda台z虈anie Jego droga台 i powierzac虂 Mu wszystko. Z ufnos虂cia台 czekamy na Jego odpowiedzi, gdy radzimy sie台 Jego Woli, we wszystkim, co czynimy. On kocha Boz虈ego Syna tak, jak my chcielibys虂my go kochac虂. I naucza nas, jak mamy patrzec虂 Jego oczami i jak kochac虂 Boz虈ego Syna w taki spos贸b, w jaki On go kocha. Nie idziesz samotnie. Boz虈y anio艂owie unosza台 sie台 nad toba台 i sa台 obok ciebie. Jego Mi艂os虂c虂 cie台 otacza i tego moz虈esz byc虂 pewien; ba台dz虂 pewien, z虈e nigdy nie pozostawie台 cie台 niepocieszonym.

Kurs Cudo虂w

WordPress theme: Kippis 1.15